Doğal Gaz Piyasası Lisans Listesi

Lisanslar

 • Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi, Belge ve Taahhütnameler  
  • Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi, Belge ve Taahhütnameler  
   • Genel  

    Piyasada faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen tüzel kişilerin; Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ve Ek-2’deki “Taahhütname” ile birlikte, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği EK-3’te istenilen bilgi, belge ve taahhütnameleri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

    Lisans başvurusu için hazırlanan dosyaya konulan belgeler bir nüsha olarak düzenlenir ve tek bir başvuru dosyası sunulur.

    Aynı anda birden fazla lisans başvurusunda bulunulması halinde, başvuru kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin aslı veya tasdikli suretleri lisans başvurusu dosyalarından birine konulabilir ve diğer dosyalar bu belgelerin aslına uygunluğunun lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi tarafından belirtildiği fotokopiler ile düzenlenebilir.

    Yeni lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin daha önce Kuruma lisans başvuru dosyası sunmuş olması ilgiliyi, gerekli bilgi ve belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz.

    Lisanslar bir defada en az on, en fazla otuz yıllık süre ile verilir.

    Lisans başvuruları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak amacıyla Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği için tıklayınız.

    Lisans türlerine göre lisans başvurularında sunulması gereken bilgi ve belgeler için aşağıdaki kutucuklara tıklayınız.

  • İthalat Lisansı  
   • Spot Doğal Gaz İthalat Faaliyeti  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.               : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.              :  Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

     b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : (MÜLGA)

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              : (MÜLGA)

    Ek-3/8.               : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

   • BOTAŞ’ın Mevcut Sözleşmelerinin Var Olduğu Ülkeler Dışındaki Ülkelerden Yapılacak Doğal Gaz İthalat Faaliyeti  

    (BOTAŞ’ın Mevcut Sözleşmelerinin Var Olduğu Ülkeler Dışındaki Ülkelerden Alım-Satım Anlaşması Kapsamında Uzun Dönemli Yapılacak

    Doğal Gaz İthalat Faaliyeti)

     

    Ek-1                     : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2                     : Taahhütname,

    Ek-3/1.                : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.                : Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

     b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : MÜLGA

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              : MÜLGA

    Ek-3/8.                : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.a.i        : Doğal gaz arz emniyetinin temini için ithal edilecek doğal gazın kaynağı, rezervi, üretim tesisleri ve iletim sistemi hakkında kesin bilgi ve garantiye ilişkin olarak ithal edilecek doğal gazın satıcı tarafından verilecek belge (aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümesi),

    Ek-3/10.a.ii       : Talep edilen lisans için öngörülen süre boyunca, her takvim yılı için ithal edilecek doğal gaz miktarları ve bu gazın kimden satın alınacağı,

    Ek-3/10.a.iii      : Taahhütname,

    Ek-3/10.a.iv      : Ulusal iletim sisteminin gelişmesine ve güvenliğine katkıda bulunabilme yeterliliğine sahip olduğunu, bu amaçla ekonomik yeterliliği ölçüsünde, sistemin gelişmesini gerçekleştirecek tüzel kişilerin yatırımlarına makul ölçüde ekonomik destek sağlayacağına dair beyanı,

    Ek-3/10.a.v       : Yapacakları ve yaptıkları ithalat sözleşmelerinde yer alan sözleşme süreleri ve süre uzatımları, doğal gaz özellikleri (kimyasal kompozisyon, üst ısıl değer vb.) sınır değerleri ile öngörülen yıllık ve mevsimlik ithalat miktarlarına ilişkin bilgi ve belgeler,

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4. Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

    -   4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi uyarınca, BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak müracaatlara ve müracaatların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca alınmış 13/04/2006 tarihli ve 725 sayılı Karar için  tıklayınız.

   • BOTAŞ’ın Mevcut Sözleşmelerinin Var Olduğu Ülkelerden Yapılacak Doğal Gaz İthalat Faaliyeti  

    BOTAŞ’ın Mevcut Sözleşmelerinin Var Olduğu Ülkelerden

    Alım-Satım Anlaşması Kapsamında Uzun Dönemli Yapılacak

    Doğal Gaz İthalat Faaliyeti)

     

     

    Ek-1               : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2               : Taahhütname,

    Ek-3/1.          : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.          : Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.          : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.          : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)
    Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : MÜLGA

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              : MÜLGA

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.a.i        : Doğal gaz arz emniyetinin temini için ithal edilecek doğal gazın kaynağı, rezervi, üretim tesisleri ve iletim sistemi hakkında kesin bilgi ve garantiye ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca alınan 19/12/2013 tarihli ve 4762-1 sayılı Karar çerçevesinde satıcı taraf ile ithalat lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi arasında imzalanan ön anlaşma (aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümesi),

    Ek-3/10.a.ii       : Talep edilen lisans için öngörülen süre boyunca, her takvim yılı için ithal edilecek doğal gaz miktarları ve bu gazın kimden satın alınacağı,

    Ek-3/10.a.iii      : Taahhütname,

    Ek-3/10.a.iv      : Ulusal iletim sisteminin gelişmesine ve güvenliğine katkıda bulunabilme yeterliliğine sahip olduğunu, bu amaçla ekonomik yeterliliği ölçüsünde, sistemin gelişmesini gerçekleştirecek tüzel kişilerin yatırımlarına makul ölçüde ekonomik destek sağlayacağına dair beyanı,

    Ek-3/10.a.v       : Yapacakları ve yaptıkları ithalat sözleşmelerinde yer alan sözleşme süreleri ve süre uzatımları, doğal gaz özellikleri (kimyasal kompozisyon, üst ısıl değer vb.) sınır değerleri ile öngörülen yıllık ve mevsimlik ithalat miktarlarına ilişkin bilgi ve belgeler,

    NOTLAR

     1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4. Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

  • İhracat Lisansı  
   • İhracat Lisansı  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.              : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.              : Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : (MÜLGA)

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              : (MÜLGA)

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.g.i        : Doğal gazı hangi ülkeye ve hangi taşıma vasıtaları ile ihraç edeceğine dair bilgi,

    Ek-3/10.g.ii       : Transit hatları işleten iletim şirketleri hariç, ihraç nedeniyle sistemin işleyişini ve ülke ihtiyacını aksatmayacağına ve ayrıca sistemin emniyetini ihlal ettiği durumlarda, meydana gelen zarar ve ziyanı tazmin edeceğine ve bu hususta meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamak üzere zorunlu sigorta yapacağına ilişkin taahhüdü,

    Ek-3/10.g.iii      : Talep edilen lisans süresi boyunca her takvim yılı için ihraç edilecek doğal gaz miktarları.

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.) Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

  • Depolama Lisansı  
   • Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Tesisinde Yapılacak Depolama Faaliyeti  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.            : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.            : Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : MÜLGA

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              : MÜLGA

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.c.1.i     : Lisans başvurusuna konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri ile yüzölçümü (m2),

    Ek-3/10.c.1.ii    : Depolama kapasitesi (m³ sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)),

    Ek-3/10.c.1.iii   : Tank sayısı ve kapasitesi (m³ sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)),

    Ek-3/10.c.1.iv   : Gönderme kapasitesi (m³/saat),

    Ek-3/10.c.1.v    : Depolama tesisinin yerini ve yerleşimini gösteren 1/5000 veya 1/25000 ölçekli yerleşim planı,

    Ek-3/10.c.1.vi   : Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü sistemin eşgüdümlü ve güvenli bir tarzda işletilmesine yardımcı olacak şekilde idare edeceklerinin ve sistem elverişli olduğu takdirde, tarafsız ve eşit bir şekilde hizmet sunacaklarına ilişkin taahhüdü,

    Ek-3/10/c/1/vii : Yüzen LNG terminalinde faaliyette bulunulmak istenilmesi halinde; yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz depolama (LNG) tesisinin lisans süresi boyunca ulusal iletim şebekesinin işleyişini ihlal etmeyecek şekilde iletim şirketi ile eşgüdümlü faaliyet göstereceğine, bununla birlikte Kurul tarafından uygun bulunan haller ile mücbir sebepler hariç tesisin depolama lisansında belirtilen yerde her daim bulunacağının ve işletileceğinin garanti edildiğine dair taahhüdü, 

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur. 

    -    Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

   • Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisinde Yapılacak Depolama Faaliyeti  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.             :Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.             :Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : MÜLGA

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              :MÜLGA

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.c.2.i     : Yerüstü tesisleri ile yeraltında kullanılacak depolama alanının yeryüzündeki izdüşümünü kapsayan lisans başvurusuna konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri ile ayrı ayrı belirtilmek suretiyle yüzölçümü (m2),

    Ek-3/10.c.2.ii    : Toplam depolama kapasitesi (m³),

    Ek-3/10.c.2.iii   : Enjeksiyon ve yeniden üretim kapasitesi (m³/gün),

    Ek-3/10.c.2.iv   : Depolama tesisinin yerini ve yerleşimini gösteren 1/5000 veya 1/25000 ölçekli yerleşim planı,

    Ek-3/10.c.2.v    : Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü sistemin eşgüdümlü ve güvenli bir tarzda işletilmesine yardımcı olacak şekilde idare edeceklerinin ve sistem elverişli olduğu takdirde, tarafsız ve eşit bir şekilde hizmet sunacaklarına ilişkin taahhüdü,

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

    -    Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

  • İletim Lisansı  
   • Boru Hattı Şebekesi Vasıtasıyla Gerçekleştirilecek İletim Faaliyeti  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.              : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.              : Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : MÜLGA

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              : MÜLGA

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.b.1.i     : Yer ve güzergahları gösteren uygun ölçekli harita,

    Ek-3/10.b.1.ii    : Tasarım ve işletme kapasitesi,

    Ek-3/10.b.1.iii   : Tasarım ve maksimum işletme basıncı,

    Ek-3/10.b.1.iv   : Ölçüm, kontrol ve veri edinme sistemleri,

    Ek-3/10.b.1.v    : Kompresör istasyonları yeri ve kapasitesi,

    Ek-3/10.b.1.vi   : Telekomünikasyon sistemi,

    Ek-3/10.b.1.vii  : Tesis ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur

   • Taşıma Vasıtalarıyla Gerçekleştirilecek İletim Faaliyeti  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.              : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.              :Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : MÜLGA

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              : MÜLGA

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.b.2.i     : Taşıma vasıtalarının sayısı ve tasarım kapasitesi (m³ ),

    Ek-3/10.b.2.ii    : Taşıma vasıtalarının işletme basıncı (bar),

    Ek-3/10.b.2.iii   : Tesis, taşıma vasıtaları ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

  • Toptan Satış Lisansı  
   • Üretilen Doğal Gazın Toptan Satış Faaliyeti  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.              : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.              : Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : MÜLGA

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              : MÜLGA

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.d.2.i     : Üretim sahalarına ait arama ve/veya işletme ruhsatları ile üretim sahalarına ilişkin aşağıdaki formata uygun olarak düzenlenecek tablo,

    Sıra No:       Üretim Saha İsimleri:       İli:       İlçesi:       Hak Sıra No:,

    Ek-3/10.d.2.ii    : Üretilen doğal gazın hangi taşıma koşulları ile satışının gerçekleştirileceğine dair bilgi ve belgeler,

    Ek-3/10.d.2.iii   : Sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacı ile gerekli depolama kapasitesine sahip olduğunu göstermek için; depolama şirketleri ile imzaladığı kira sözleşmeleri veya gerekli depolama kapasitelerine sahip olacağına dair ön sözleşmeleri veya müşterilerine mevsimlik, günlük ve saatlik esneklik limitleri dahilinde doğal gaz sunumunu sağlamak ve sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla üretim tesislerini kullanacaklarını ve bu amaçla üretim şirketi olarak üretim tesislerinde yeterli depolama kapasitesine sahip olduklarına dair beyan ve bu hususlarda gerekli tüm tedbirleri alacaklarına dair taahhütleri,

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.6326 sayılı Petrol Kanununa göre arama ve işletme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezlerinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde bulunan üretim şirketlerinin toptan satış lisans başvurularında, Ek-3’ün 5, 7 inci maddeleri ile 4 üncü maddenin (b) bendinde öngörülen bilgi ve belgeler talep edilmez.

    4.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    5.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur. 

   • Tedarikçilerden Temin Edilen Doğal Gazın Toptan Satış Faaliyeti  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.              : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.              : Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : MÜLGA

    Ek-3/6.              : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.              : MÜLGA

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.d.1.i     : Doğal gazı nereden temin edeceği ve hangi taşıma koşulları ile satışı gerçekleştireceğine dair bilgi ve belgeler,

    Ek-3/10.d.1.ii    : Sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacı ile gerekli depolama kapasitesine sahip olduğunu göstermek için; depolama şirketleri ile imzaladığı kira sözleşmeleri veya gerekli depolama kapasitelerine sahip olacağına dair ön sözleşmeleri veya bu husustaki taahhütnameleri,

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur. 

   • Araçlara yakıt olarak LNG ikmal faaliyeti için  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.          : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.          : Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.          : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.          : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda,

    şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri,

    Ek-3/5.            : MÜLGA

    Ek-3/6.          : Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış, lisans başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait dönem sonu ve başvurunun yapıldığı yıla ait ara dönem bilanço ve gelir tabloları,

    Ek-3/7.          : MÜLGA

    Ek-3/8.          : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.          : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.d.3.i : Tesise ilişkin pafta, ada ve parsel numaraları ile tesisin tam adresi,

                Ek-3/10.d.3.ii  : İkmal kapasitesi (m³ sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)/saat),

    Ek-3/10.d.3.iii : Yakıt olarak LNG ikmal faaliyetine ilişkin tesis ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,

    Ek-3/10.d.3.iv : Lisans başvurusuna konu tesise ait, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre tesisin durumuna uygun olarak alınan, yakıt olarak LNG ikmal faaliyetinin işlenmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti,

    Ek-3/10.d.3.v  : Lisans başvurusuna konu tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

                NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

  • Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı  
   • Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İletim ve Dağıtım Faaliyeti  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.              :Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.              :Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    Ek-3/5.              : MÜLGA

    Ek-3/7.              : MÜLGA

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.f.2.i     : Taşıma araçlarının sayısı ve tasarım kapasitesi (m³/araç ve tüp sayısı/araç olarak),

    Ek-3/10. f.2.ii    : CNG iletim ve dağıtım faaliyetine ilişkin tesis, taşıma araçları ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur

   • Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Faaliyeti  

    Ek-1    : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2    : Taahhütname,

    Ek-3/1.              : Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.              :Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.              : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.              : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri

    tabi tut

    Ek-3/7.              : MÜLGA

    Ek-3/8.              : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.              : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.f.1.i     : Tesise ilişkin pafta, ada ve parsel numaraları ile tesisin tam adresi,

    Ek-3/10. f.1.ii    : Doğal gazın nereden temin edildiği,

    Ek-3/10. f.1.iii   : Tesisin giriş ve sıkıştırma basıncı (bar),

    Ek-3/10. f.1.iv   : Tesisin tasarım kapasitesi (m3/saat),

    Ek-3/10. f.1.v    : CNG satış faaliyetine ilişkin tesis ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,

     

    Ek-3/10.f.1.vi   : Lisans başvurusuna konu tesise ait, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre tesisin durumuna uygun olarak alınan, CNG satış faaliyetinin işlenmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti,

    Ek-3/10.f.1.vii  : Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur

   • OtoCNG Satış Faaliyeti  

    Ek-1          : Lisans Başvuru Dilekçesi,

    Ek-2          : Taahhütname,

    Ek-3/1.      :Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    Ek-3/2.      : Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,

    Ek-3/3.      : Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,

    Ek-3/4.      : Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

    a)Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),

    b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri,

    Ek-3/5.      : MÜLGA

    Ek-3/7.      : MÜLGA

    Ek-3/8.      : Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

    Ek-3/9.      : Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

    Ek-3/10.f.2.i         : Tesise ilişkin pafta, ada ve parsel numaraları ile tesisin tam adresi,

    Ek-3/10.f.2.ii        : Doğal gazın nereden temin edildiği,

    Ek-3/10.f.2.iii       : İkmal kapasitesi  (m3/saat),

    Ek-3/10.f.2.iv       : OtoCNG faaliyetine ilişkin tesis ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,

    Ek-3/10.f.2.v        : Lisans başvurusuna konu tesise ait, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre tesisin durumuna uygun olarak alınan, OtoCNG faaliyetinin işlenmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti,

     

    Ek-3/10.f.2.vi       : Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

    Ek-3/10.f.2.vii      : Başvuruya konu tesiste, doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden, tedarikçilerden ve/veya dağıtım şirketlerinden satın ve/veya teslim alınıp sıkıştırılacak olması halinde;  tesisin giriş ve sıkıştırma basıncı (bar) ile tesisin tasarım kapasitesi (m3/saat),

    NOTLAR

    1.Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

    2.Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

    3.Lisans başvurularında ortaklara ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler borsada işlem gören hisseler hariç tutularak sunulur.

    4.Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

     

  • Dağıtım Lisansı  
   • Dağıtım Lisansı  

    Dağıtım lisansı, tüzel kişilere şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izin belgesini ifade eder.

    Kanunun geçici madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı almaya hak kazanacak şirket, Kurum tarafından açılacak ihale ile belirlenir. Dağıtım lisansı ve açılacak ihale ile ilgili usul ve esaslar Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenir. Dağıtım Lisansı almaya hak kazanan şirkete ilgili yönetmeliklerde ve ihale dosyasında yer alan işlemlerin yerine getirilmesini müteakip dağıtım lisansı verilir.

    Dağıtım lisansı ihalesi Kurul Kararı ile yapılır. İhaleye çıkılacak şehir, ilgili şehirdeki lisans süresi, serbest tüketici limiti, lisans süresi boyunca uygulanacak abone bağlantı bedeli, geçici ve kesin teminat miktarı ile ihaleyle ilgili diğer hususlar Kurul Kararında belirtilir. Kurumun açacağı ihale, Resmi Gazete’de ilan edilir. İhale ilanında, başvuru süresi, müracaat yeri, soru-cevap yöntem ve süresi, istenecek bilgi ve belgeler ile diğer hususlar bulunur.

    İhale dosyasında; tekliflerin hazırlanması, verilmesi, tekliflerin verileceği para cinsi, tekliflerin açılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, dağıtım lisansı verilecek şehirdeki serbest tüketici limiti, lisans süresi, lisans süresi boyunca uygulanacak abone bağlantı bedeli, geçici ve kesin teminat miktarı, birim hizmet ve amortisman bedelinin sabit olarak uygulanacağı süre, yatırımın başlangıç tarihi, ihaleyi kazanan firmaya dağıtım lisansı verilmesine ilişkin usul ve esaslar, dağıtım şebekesi inşası için gerekli tasarım, yapım, kullanılacak malzemeler ve tamamlanan şebekenin işletmeye alınması dahil tüm aşamalarda uygulanacak usul ve esaslar ile temel teknik kriterleri içeren şartname yer alır. Şartname, ihale kararı verilen şehrin özelliklerine göre düzenlenir.

    İhaleye ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, şirketlerden yeterlilik başvuru dilekçesi ile beraber aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir. Ayrıca Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da belge talep edebilir.

    a)Şirket ile ilgili;

    (1)     Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi ile şirkette yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri,

    (2)     Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya  Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti,

    (3)     Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi, ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti,

    (4)     Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,

    (5)     Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti,

    (6)     Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti,

    (7)    Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri,

    (8)    Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarına dair beyanname,

    (9)   Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler.

    Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri istenir.

    b)Şirketin mali durumu ile ilgili;

    (1)   Kendisinin ve ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

    (2)   Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler,

    c)Şirketin tecrübesiyle ilgili;

    (1)  Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,

    (2)  Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

    (3)  Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

    Yapılan ihale sonucu, dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirketin, lisans alabilmesi için, ilgili mevzuat doğrultusunda, şirket ana sözleşmesi ile ilgili aşağıda belirtilen değişiklikleri yapması zorunludur;

    a)Şirketin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirket olması halinde, hisseleri nama yazılı değil ise hisselerinin tamamının nama yazılı hale getirilmesi,

    b)Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz şehir içi dağıtım faaliyeti ile bu konudaki eğitim hizmetleri dışında başka faaliyette bulunamayacağından, şirketin ana sözleşmesinin ilgili kısmının buna uygun şekilde düzenlenmesi,

    c)Lisansın iptalinin gerekmesi halinde, iptalden önce alınacak Kurul Kararı doğrultusunda, tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından, lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesini ve dağıtım şebekesinin işletilmesini teminen, lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu veya tüzel kişiyi idare edenlerin; lisans sahibinin anonim şirket olmaması halinde ise ortaklar genel kurulu ve/veya tüzel kişiliği idare edenlerin bir kısmının veya tamamının; geçici olarak değiştirilmesi suretiyle, Kurum tarafından yerlerine yeni atama yapılabileceğinin kabulüne ilişkin hükümlerin ana sözleşmede yer alacak şekilde düzenlenmesi,

    Şirket, Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde verilen süre içerisinde, yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayarak, tadil edilmiş şirket ana sözleşmesini, lisans bedeli alındı makbuzu ve talep edilecek diğer belge ve bilgileri Kuruma sunarak, dağıtım lisansı verilmesini talep eder.

Lisans Bedel ve Miktarları