LPG Piyasası Lisans Listesi

 • Başvuru Prosedürü  
  • LPG Piyasası Lisans İşlemleri Başvuru Prosedürü  

   Lisans başvuruları ile lisans tadili, süre uzatımı ve sona erdirme başvuruları sadece elektronik ortamda yapılır. Başvuru sayfasına erişim için tıklayınız.


   LPG otogaz bayilerinin lisans başvuru işlemleri; söz konusu bayilerle sözleşme imzalamış olan LPG dağıtıcı lisansı sahipleri vasıtasıyla yapılır.

   01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak yazılı başvurular; LPG otogaz bayilik lisansı sahiplerinin lisanssona erdirme başvuruları hariç olmak üzere, incelemeye alınmaksızın başvuru sahibine iade edilir.

   LPG piyasasındaki tüm lisanslar için; lisans başvurusu, lisans tadili ve lisans süre uzatma taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

   Ayrıca LPG Dağıtıcı Lisansı için; lisans başvurusu, lisans tadili ve lisans süre uzatma talepleri ile LPG Kupon İzin taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin, Gecikmiş Katılma Payı borcu ve Gelir Payı borcunun da bulunmaması gerekmektedir.

   Lisans Alma Bedelleri;
   Lisans alma bedellerine ilişkin düzenleme Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır. Cari yıla ilişkin olarak Kurul Kararı ile belirlenen lisans bedelleri için tıklayınız.

   Lisans alma bedellerinin, VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu: 014) nezdindeki, TR100001 5001 5800 7292 2299 69 numaralı EPDK Hesabına yatırılması gerekmektedir.

   Ödemeler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda olup havale ve EFT işlemlerinde, işlem masrafı alınmamaktadır. Lisans alacak kişi bilgisi, ödeme açıklamasında yer almalıdır.

   Lisans Başvurularına İlişkin Ortak Hükümler;

   (1) Aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri Kuruma sunulur. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunularak lisans alındığının tespit edilmesi durumunda lisans sona erdirilerek ilgili kişiler hakkında gerekli işlemler yapılır.


   (2) Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından, Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve bilançonun serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri kabul edilir.


   (3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz. Dernek, vakıf ve kooperatifler tarafından yapılan başvurularda, sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetkililere ilişkin bilgilere yer verilir. Başvuru sahibinin halka açık şirket olması halinde, beyanda halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilere yer verilmez, ancak halka açık hisse oranı ayrıca belirtilir.


   (4) Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.


   (5) Lisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin sureti sunulur.


   (6) 5607 sayılı Kanunda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiillerden dolayı kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.


   (7) Sorumlu müdür belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş sureti de kabul edilir.


   Lisans Türlerine Göre İstenen Bilgi ve Belgeler;


   (1) Her bir lisans türü için gerekli belge ve açıklamalara, aşağıdaki tabloda yer alan bağlantılar yoluyla ulaşılabilir.

      Lisans başvuru esnasında istenecek bilgi, belge ve açıklamalar lisans türlerine göre  aşağıda listelenmiştir.
   LPG Dağıtıcı Lisansı Başvurusu LPG Taşıma Lisansı Başvurusu
   LPG Depolama Lisansı Başvurusu LPG Tüpü İmalatı Lisansı Başvurusu

   LPG Otogaz Bayilik Lisansı Başvurusu

   Asgari Mesafe Tespit Tutanağı Örnekleri

   LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı Başvurusu   (2) Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı belgelere de yer verilir

   Başvuru Esnasında İbraz Edilecek Beyan Formu Örnekleri;

   Kaçakçılık Beyan Formu (Gerçek veya Tüzel Kişi)
   Ortaklar Hisse Dağılım Beyan Formu

   Sigorta Beyan Formları
           o Bayilik Lisansı Sigorta Beyanı
           o Dağıtıcı Lisansı Sigorta Beyanı
           o Depolama Lisansı Sigorta Beyanı
           o Taşıma Lisansı (Denizyolu) Sigorta Beyanı
           o Taşıma Lisansı (Boru Hattı) Sigorta Beyanı
           o Taşıma Lisansı (Demiryolu) Sigorta Beyanı
           o LPG Tüpü İmalatı Sigorta Beyanı
          o LPG Tüpü Muayenesi Tamiri Bakımı Lisansı Sigorta Beyanı

   LPG Dağıtıcıları için LPG Tüplerinin Takip Sistemine İlişkin Beyan

 • Lisans Tadillerinde İstenilen Bilgi ve Belgeler  
  • LPG Piyasası Lisans Tadili Başvuru Prosedürü  

   Lisans tadil başvuruları sadece elektronik ortamda yapılır. Başvuru sayfasına erişim için tıklayınız.

   LPG otogaz bayilerinin lisans tadil işlemleri, aksi talep edilmedikçe, söz konusu bayilerle sözleşme imzalamış olan LPG dağıtıcı lisansı sahipleri vasıtasıyla yapılır.

   LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, otogaz bayilik lisansı sahipleriyle yaptıkları sözleşme süre uzatımı, sözleşme süre bitimi ve sözleşme feshi beyanları sadece elektronik ortamda yapılır. Bu kapsamda yazılı olarak Kuruma yapılan beyanlar işleme alınmaksızın ilgili LPG dağıtıcı lisansı sahibine iade edilir.

   Lisans tadiline konu olmayan ancak Kuruma bildirilmesi gereken iletişim adresi değişiklikleri, ortaklık yapısı ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi değişiklikleri, lisansa işlenmeyen belgelerin sunulması, vb. beyanların, Kurum evrak sistemi elektronik işlem yapmaya uygun hale geldikten itibaren sadece elektronik ortamda yapılacaktır.

    

   Lisans Tadil Bedelleri;

   Lisans Tadil Bedelleri, VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu:014) nezdindeki, TR100001 5001 5800 7292 2299 69   numaralı EPDK hesabına yatırılması gerekmektedir. Havale ücreti alınmayacaktır.

   Cari yıla ilişkin olarak Kurul Kararı ile belirlenen lisans tadil bedelleri için tıklayınız.

    

   Lisans Tadil Başvurularına İlişkin Ortak Hükümler;

   • Lisans tadil başvurusu, lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge ve her bir tadil türü için 04.04.2012 tarih ve 3763-3 sayılı Kurul Kararı’nın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması suretiyle yapılır. İlgili Karar’da özel olarak düzenlenmemiş tüm lisans tadil başvurularında ayrıca; tadil edilmesi talep edilen hususa ilişkin belgelerin de sunulması gerekir.
   • Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez.
   • Aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında elektronik ortamda sunulur.
   • Tek başvuruda aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idareden kaynaklanan adres ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı değişikliklerinde, ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması kaydıyla, lisans tadil bedeli alınmaz.

    

   Tüm Lisans Türleri İçin Ortak Lisans Tadilleri 

   • Unvan Tadili

   Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

           a) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

           b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

           c) Yeni unvana göre düzenlenmiş oda sicil kaydı,

           ç) Yeni unvana göre düzenlenmiş yetki belgesi.

   Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş suretleri aranır.

   LPG Otogaz Bayilik lisansı unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi aranır.

   • Alt Başlık Tadili

   Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil başvurularında, alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aranır. Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa sadece başvuru sahibine ait yetki belgesi (elektronik ortamda yapılan başvurularda aranmaz) ve lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge sunulur.

   • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili

   Lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinin tadili için geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur.

    

   LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Dağıtıcı Şirket Bilgisinin Tadili

   LPG Otogaz Bayilik lisansı dağıtıcı şirket bilgisi tadillerinde aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

           a) Yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi,

           b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü.

    

 • LPG Piyasasında Lisans Süre Uzatımlarında İstenen Bilgi ve Belgeler  
  • Lisans Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvuru Prosedürü  

   Lisans süre uzatımı ve sona erdirme başvuruları sadece elektronik ortamda yapılır. Başvuru sayfasına erişim için tıklayınız.

   LPG otogaz bayilerinin lisans süre uzatımı işlemleri, aksi talep edilmedikçe, söz konusu bayilerle sözleşme imzalamış olan LPG dağıtıcı lisansı sahipleri vasıtasıyla yapılır.

   LPG otogaz bayilik lisansı sahiplerinin lisans sona erdirme başvuruları hariç olmak üzere, yazılı başvurular  incelemeye alınmaksızın başvuru sahibine iade edilir.

    

   1) Genel Açıklamalar 

   Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.

   Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce yapılır.

   Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans süre uzatım başvurusu için yeniden istenmez.

   Aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında elektronik ortamdan sunulur.

   Bütün beyan formlarının, unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   Lisans süre uzatım bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığına ilişkin belgedir. Adına lisans süre uzatım başvurusu yapılan gerçek / tüzel kişinin adı belgede yer almalıdır.

   Lisans süreleri, istisnai haller dışında, lisans süresinin bitiminden itibaren mevcut lisansta kayıtlı süre kadar uzatılır.

   Lisans sahibinin talebiyle yapılan lisans sona erdirme başvuruları, lisans sahibinin talebini içeren lisans sona erdirme dilekçesiyle yapılır. Tüzel kişi lisans sahiplerine ilişkin lisans sona erdirme taleplerine, yetki belgesinin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin eklenmesi gerekir.