Petrol Piyasası Lisans Listesi

Lisans İşlemleri

Başvurularda İstenilen Bilgi ve Belgeler

 • Lisans Başvurularında İstenilen Bilgi ve Belgeler  
  • Genel Açıklamalar  

    

   *Lisans başvuruları, aşağıda yer alan lisans türüne uygun bilgi ve belgelerin Kuruma sadece elektronik olarak sunulması suretiyle yapılır.

        Elektronik başvuru sistemine erişim için tıklayınız.

        Elektronik başvuru kılavuzuna erişim için tıklayınız.

   *Bayilerin lisans başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.

   *Lisans alma bedelleri;

        - Bayilik, Taşıma ve Serbest Kullanıcı Lisansları için peşin olarak ödenir.

       - Rafinerici, İşleme, Madeni Yağ, Depolama, İletim, İhrakiye Teslimi ve Dağıtıcı Lisansı için lisans alma bedelinin %1’i Kurum tarafından yapılan bildirim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde, geri kalan kısmı ise inceleme ve değerlendirme sonucunda lisans alması Kurul tarafından uygun bulunan başvuru sahiplerine kararın bildirilmesini izleyen 90 gün içerisinde ödenir.

   *Lisans alma bedelinin aşağıdaki EPDK hesabına yatırılması ve dekontun Kuruma elektronik başvuru sistemi üzerinden sunulması gerekmektedir:

        VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu:014)

        TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 

        Lisans bedelleri için tıklayınız.

   *Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.

   *Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen ve lisans alma bedeli (peşin ödenmesi gereken lisans başvuruları için bedelin tamamı, diğerleri için %1’i) ödenen lisans başvuruları, inceleme ve değerlendirmeye alınır. Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz.

   *Kurum, başvuru sahibinden, inceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için gereken her türlü ek bilgi ve belgeyi ayrıca isteyebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahısları doğrudan görüşme yapmak üzere çağırabilir.

   *Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisansı başvurularına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz.

    

  • 1) Bayilik Lisansı  

    

   BAYİLİK LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde geçerli olmak üzere bayilik lisansı başvuruları için gerekli belgelerin aslının veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından onaylanmış suretinin veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru ekinde sunulması gereklidir.

   1) Lisans Başvuru Dilekçesi  

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" örneği kullanılır.

   2) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

   3) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir. Oda sicil kaydının ilgili oda tarafından tasdikli sureti de kabul edilmektedir. Kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır. 

   5) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı

   Örnek İçin Tıklayınız : (Şehir İçi İstasyona İlişkin Şehir Dışı İstasyona İlişkin) Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgedir. Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.

   6) Bayilik Sözleşmesi Beyanı  

   Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesi esas alınarak Akaryakıt Bayilik Sözleşme Beyanı  hazırlanır. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi Beyanı aranmaz.

   7) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı, Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir. Gerçek kişiler tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz. Dernek, vakıf ve kooperatifler tarafından yapılan başvurularda, sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetkililere ilişkin bilgilere yer verilir. Başvuru sahibinin halka açık şirket olması halinde, beyanda halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilere yer verilmez, ancak halka açık hisse oranı ayrıca belirtilir.

   8) Vergi Kimlik Belgesi  

   Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhası veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıdır. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul edilmektedir.

   9) Sigorta Beyan Formu  

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Sigorta Beyan Formu" örneği kullanılır

   10) Beyan Dilekçesi  

   Akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından sunulan yazılı beyan dilekçesidir. Eğer halen lisansı bulunan bir akaryakıt istasyonu devir alınmışsa, önceki lisans sahibinin lisansının sona erdirilmesine ilişkin dilekçesi ile son altı ay içerisinde noter tarafından tasdiklenmiş imza sirküleri de sunulmalıdır.

   11) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı  

   Örnek İçin Tıklayınız : İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı Lisans başvurusuna konu akaryakıt istasyonunda, tarımsal amaçlı satış tankerlerinde ve/veya sabit köy pompalarında istasyon otomasyon sisteminin kurulduğuna ve çalışır durumda bulunduğuna dair dağıtıcı lisansı sahibince verilen yazılı beyandır. Akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise sunulması gerekmektedir.

   12) Adres Teyit Yazısı  

   Örnek İçin Tıklayınız : Adres Teyit Yazısı Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden alınan resmi yazıdır. Akaryakıt istasyonunun faaliyete yeni başlayacağına ve daha önce lisanslandırılmadığına dair beyan dilekçesi sunulmuşsa veya tesis adresinde farklılık yoksa aranmaz. 

   13) Köy Pompasına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  

   Lisansa köy pompası işlenmesi talebi varsa başvuruya köy pompasına ilişkin üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti de eklenir. 

   14) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı  

   3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan mercilerce tanzim edilen ve tankerin plakasını içeren karnedir. Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur. 

   15) Taşıma Belgesi, Taşıt Listesi ve Taşıt Kartı  

   Akaryakıt tankerine ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartıdır. Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur. 

   16) Lisans Bedeli Dekontu  

    Lisans bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır.

   17) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan  

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1)Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunmadığına,

   2)Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3)Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4)Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına
    ilişkin başvuru sahibince verilen yazılı beyandır.

   18) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan  

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına,

   ilişkin başvuru sahibince verilen yazılı beyandır.

   Bu kapsamda aşağıdaki beyan formu örneği kullanılacaktır:

   "Beyan formu

   19) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Beyan  

   5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamında “Başvuruya konu tesis ile ilgili, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (a), (b) ve (ç) fıkralarında yazılı suçlara ilişkin devam eden adli veya idari bir süreç bulunmadığına” dair beyan

   Bu kapsamda aşağıdaki beyan formu örneği kullanılacaktır:

   "Beyan formu

    

    

  • 2) Madeni Yağ Lisansı  

    

   MADENİ YAĞ LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, aşağıda yer alan ilgili beyan örneğinin kullanılması ve bu beyanların unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   1) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların yetkisinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin noter onaylı suretidir.

   2) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

   Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, vergi kimlik numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği kullanılacaktır:

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 

   Bu beyan, gerçek kişiler tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz.

   4Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına,

   2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   5) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   6) Sanayi Sicil Belgesi

   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen vizeleri yapılmış Sanayi Sicil Belgesi veya işletmenin üretime başladığında sanayi siciline kaydedileceğine dair resmi yazıdır.

   7) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.

   8) Tesis Bilgi Dosyası

   Tesis Bilgi Dosyasında tesis ile ilgili olarak;

   a) Tesisin adı ve yeri,

   b) Tesiste üretilecek ürünlerin adı ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu,

   c) Yıllık üretim kapasitesi,

   d) Üretim standardı ve üretim standardına ilişkin belgenin tarihi ve sayısı,

   e) Üretimde kullanılacak hammaddelerin adı ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu,

   f) Yıllık hammadde kullanım kapasitesi

   yer alır.

   Bu dosya kapsamında, aşağıdaki tablo doldurularak sunulacaktır:

   Tesis Bilgileri Tablosu

   9)  Kapasite Raporu

   Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen kapasite raporudur.

   Kapasite Raporunda yer alan üretim yetkinlik puanının; atık madeni yağdan baz yağ üretimini içeren başvurularda en az % 55, diğer başvurularda ise en az % 50 olması gerekmektedir.

   10) TSE Uygunluk Belgesi

   Üretilecek ürüne ilişkin Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen ve vizeleri yapılmış Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi veya Kritere Uygunluk Belgesidir.

   11) Marka Tescil Belgesi

   İlgili mevzuata göre Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen marka tescil belgesidir.

   Marka tescil belgesinin 04 emtia kodunu içermesi gerekmektedir.

   12) Sigorta Beyanı

   İlgili mevzuata ve lisans türüne uygun şekilde yapılmış, sigorta ettirenin veya sigortalının unvanına ve vergi kimlik numarasına, sigortalanan tesis adresine, sigorta şirketinin ve acentenin unvanına, poliçe numarasına ve sigortanın başlangıcıyla bitişine ilişkin bilgileri içeren beyandır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Sigorta Beyanı

   13) Hizmet Yeterlilik Belgesi

   Başvuruya konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Geri Kazanım Tesisleri İçin Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

   Bu belgenin, atık madeni yağdan baz yağ üretimini içeren madeni yağ lisansı başvurularında sunulması gerekmektedir.

   14) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Beyan

   5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamında “Başvuruya konu tesis ile ilgili, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (a), (b) ve (ç) fıkralarında yazılı suçlara ilişkin devam eden adli veya idari bir süreç bulunmadığına” ilişkin beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SIRASINDA İSTENECEK OLAN BELGELER

   1) Çevre İzin ve Lisans Belgesi

   Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevre İzin ve Lisans Belgesidir.

   Bu belgenin, atık madeni yağdan baz yağ üretimini içeren madeni yağ lisansı başvurularında sunulması gerekmektedir.

   Madeni yağ lisansı alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahipleri tarafından, uygun bulma kararında verilen süre içerisinde sunulmalıdır.

    

  • 3) İşleme Lisansı  

    

   İŞLEME LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, aşağıda yer alan ilgili beyan örneğinin kullanılması ve bu beyanların unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   1) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların yetkisinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin noter onaylı suretidir.

   2) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

   Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, vergi kimlik numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği kullanılacaktır:

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 

   4Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına,

   2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   5) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   6) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor

   Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren ve yasal defter kayıtları ve tevsik edici belgelerin gerçek durumla uyumlu olduğu ifadesini içeren Yeminli Mali Müşavir Raporudur.

   Raporun ekinde, raporu düzenleyen kişiye ait Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   7) Mali Tablolar

   Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla ilişkin gelir tablosu, diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosudur.

   Mali Tabloların bağımsız denetimden geçmesi halinde, ekinde ilgili kişiye ait Bağımsız Denetçi Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   8) Sanayi Sicil Belgesi

   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen vizeleri yapılmış Sanayi Sicil Belgesi veya işletmenin üretime başladığında sanayi siciline kaydedileceğine dair resmi yazıdır.

   9) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.

   10) Tesis Bilgi Dosyası

   A) Biodizel üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında, bu dosyada tesisle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

   a) Tesisin adı ve yeri,

   b) Tesiste üretilecek ürünlerin adı ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu,

   c) Yıllık üretim kapasitesi,

   d) Üretim standardı ve üretim standardına ilişkin belgenin tarihi ve sayısı,

   e) Üretimde kullanılacak hammaddelerin adı ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (atık hammaddelerde atık kodu),

   f) Yıllık hammadde kullanım kapasitesi.

   Bu dosya kapsamında, aşağıdaki tablo doldurularak sunulacaktır:

   Tesis Bilgileri Tablosu (Biodizel)

   B) Petrokimya için yapılan işleme lisansı başvurularında, bu dosyada tesisle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

   a) Tesisin adı ve yeri,

   b) Ana proses ünitelerinin adı, sayısı ve ünite kapasitesi,

   c) Depolanan ürünlerin cinsi, tank sayısı ve depolama kapasitesi,

   d) Yurt dışından temin edilecek ve yurt içinde pazarlanacak ürünlere ilişkin bilgiler.

   Bu dosya kapsamında, aşağıdaki tablolar doldurularak sunulacaktır:

   Ana Proses Üniteleri Tablosu (Petrokimya)

   Depolama Tesisi Bilgileri Tablosu (Petrokimya)

   Ana Proses Ürünleri Pazarlama Projeksiyonu Tablosu (Petrokimya)

   C) Atıktan akaryakıt üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında, bu dosyada tesisler ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

   a) Tesisin adı, yeri, yıllık üretim kapasitesi ile kullanılacak atıklara, üretilecek akaryakıt türlerine ve diğer ürünlere ilişkin bilgiler,

   b) Tesisteki ünitelerin adı, kapasitesi ve ünitelerde kullanılacak standart,

   c) Tesisteki ara ürün, akaryakıt harici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi bilgileri,

   d) Mülkiyet (tapu, irtifak/intifa hakkı, kira sözleşmesi vb.) ve ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin kroki bilgileri,

   e) Kapsamlı proses akış şeması.

   Bu dosyanın ekinde, aşağıdaki tabloların da doldurularak sunulması gerekmektedir:

   Tesis Bilgileri Tablosu (Atıktan Akaryakıt Üretimi)

   Ana Proses Ürünleri Pazarlama Projeksiyonu Tablosu (Atıktan Akaryakıt Üretimi)

   Ana Proses Üniteleri Tablosu (Atıktan Akaryakıt Üretimi)

   Tank Bilgileri Tablosu (Atıktan Akaryakıt Üretimi)

   11)  Kapasite Raporu

   Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen kapasite raporudur.

   12) TSE Uygunluk Belgesi

   Üretilecek ürüne ilişkin Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen ve vizeleri yapılmış Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi veya Kritere Uygunluk Belgesidir.

   13) Sigorta Beyanı

   İlgili mevzuata ve lisans türüne uygun şekilde yapılmış, sigorta ettirenin veya sigortalının unvanına ve vergi kimlik numarasına, sigortalanan tesis adresine, sigorta şirketinin ve acentenin unvanına, poliçe numarasına ve sigortanın başlangıcıyla bitişine ilişkin bilgileri içeren beyandır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Sigorta Beyanı

   14) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı

   Tesisteki ulusal marker enjeksiyon cihazının markası, seri numarası, pompa seri numarası, enjeksiyon cihazının yeri ve marker enjeksiyon noktası bilgilerine ilişkin açıklamadır.

   Bu beyanın; biodizel ve atıktan akaryakıt üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında, işleme tesisinde ulusal marker eklemesi yapılacaksa sunulması gerekir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı

   15) Biodizel Satışına İlişkin Belgeler

   Başvuru sahibi ile üretilecek biodizeli piyasa faaliyetine konu etme yetkisi bulunan dağıtıcı lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları imzalayanların yetki belgeleridir.

   Bu belgelerin, biodizel üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında sunulması gerekmektedir.

   16) Atık Teminine İlişkin Belgeler

   Üretimde kullanılacak atıkların teminine ilişkin sözleşme veya ön sözleşme ile bunları imzalayanların yetki belgeleridir.

   Bu belgelerin, atıktan akaryakıt üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında sunulması gerekmektedir.

   17) Akaryakıt Satışına İlişkin Belgeler

   Başvuru sahibi ile üretilecek akaryakıtı piyasa faaliyetine konu etme yetkisi bulunan dağıtıcı veya rafinerici lisansı sahibi arasında yapılan satış sözleşmesi veya ön sözleşme ile bunları imzalayanların yetki belgeleridir.

   Bu belgelerin, atıktan akaryakıt üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında sunulması gerekmektedir.

   18) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Beyan

   5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamında “Başvuruya konu tesis ile ilgili, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (a), (b) ve (ç) fıkralarında yazılı suçlara ilişkin devam eden adli veya idari bir süreç bulunmadığına” ilişkin beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SIRASINDA İSTENECEK OLAN BELGELER

   A) BİODİZEL ÜRETİMİ:

   1) Çevre İzin ve Lisans Belgesi

   Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevre İzin ve Lisans Belgesidir.

   Bu belgenin, bitkisel atık yağların geri kazanımı suretiyle biodizel üretimine ilişkin işleme lisansı başvurularında sunulması gerekmektedir.

   İşleme lisansı alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahipleri tarafından, uygun bulma kararında verilen süre içerisinde sunulmalıdır.

   B) PETROKİMYA:

   1) Mülkiyet Belgeleri

   Tesisin kurulacağı araziye ait mülkiyet, irtifak, intifa haklarına ve şahsi haklara ilişkin bilgiler ve bu bilgilere ilişkin tapu, kira sözleşmesi gibi belgelerdir.

   Bu belgelerle birlikte ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin kroki bilgileri de sunulmalıdır.

   2) Zemin Etüdü ve Depremsellik Raporları

   Tesisin kurulacağı araziye ilişkin olarak hazırlanan zemin etüdü ve depremsellik raporlarıdır.

   3) Teknik ve Ekonomik Nihai Fizibilite Raporu

   Yatırım tamamlama ve termin süresi, yatırım tutarı, yatırım kompleksite indeksi, tesis proses akım şeması, ikincil prosesler, ekonomik fayda-maliyet analizleri ve benzeri bilgilerin yer aldığı rapor ve belgelerdir.

   4) Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi

   Lisans kapsamında liman, iskele, şamandıra gibi kıyı tesisleri varsa, bu tesisler hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesidir.

   Tesis kurmak üzere yapılan lisans başvurularında Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi aranmaz.

   5) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Belgesi

   Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini ifade eder.

   İşleme lisansı alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahipleri tarafından, uygun bulma kararında verilen süre içerisinde sunulması gerekmektedir.

   C) ATIKTAN AKARYAKIT ÜRETİMİ:

   1) Çevre İzin ve Lisans Belgesi

   Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevre İzin ve Lisans Belgesidir.

   Bu belgenin, atıktan akaryakıt üretimine ilişkin işleme lisansı başvurularında sunulması gerekmektedir.

   İşleme lisansı alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahipleri tarafından, uygun bulma kararında verilen süre içerisinde sunulmalıdır.

   2) Zemin Etüdü ve Depremsellik Raporları

   Tesisin kurulacağı araziye ilişkin olarak hazırlanan zemin etüdü ve depremsellik raporlarıdır.

   3) Teknik ve Ekonomik Nihai Fizibilite Raporu

   Yatırım tamamlama ve termin süresi, yatırım tutarı, yatırım kompleksite indeksi, tesis proses akım şeması, ikincil prosesler, ekonomik fayda-maliyet analizleri ve benzeri bilgilerin yer aldığı rapor ve belgelerdir.

   4) Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi

   Lisans kapsamında liman, iskele, şamandıra gibi kıyı tesisleri varsa, bu tesisler hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesidir.

   Tesis kurmak üzere yapılan lisans başvurularında Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi aranmaz.

   5) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Belgesi

   Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini ifade eder.

   İşleme lisansı alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahipleri tarafından, uygun bulma kararında verilen süre içerisinde sunulması gerekmektedir.

  • 4) Dağıtıcı Lisansı  

    

   DAĞITICI LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, aşağıda yer alan ilgili beyan örneğinin kullanılması ve bu beyanların unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   1) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların yetkisinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin noter onaylı suretidir.

   2) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

   Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, vergi kimlik numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği kullanılacaktır:

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 

   4Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına,

   2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   5) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   6) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor

   Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren ve yasal defter kayıtları ve tevsik edici belgelerin gerçek durumla uyumlu olduğu ifadesini içeren Yeminli Mali Müşavir Raporudur.

   Raporun ekinde, raporu düzenleyen kişiye ait Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   7) Mali Tablolar

   Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla ilişkin gelir tablosu, diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosudur.

   Mali Tabloların bağımsız denetimden geçmesi halinde, ekinde ilgili kişiye ait Bağımsız Denetçi Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   8) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.

   Dağıtıcı lisansı başvurularında ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak tesis varsa tesisine uygun bilgi dosyası ve tesise ait durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranır.

   Dağıtıcı lisansı kapsamında tesis bulunmaması halinde, başvuru sahibi dağıtıcı lisansı kapsamında herhangi bir tesisi bulunmadığına ilişkin beyan sunmalıdır.

   9) Tarife Dosyası

   Tarifeye ilişkin olarak; kullanılan ilke, varsayım ve hesaplama yöntemi ile metodolojinin yer aldığı dosyadır.

   Bu dosya kapsamında, aşağıdaki formun Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğine göre doldurularak sunulması gerekmektedir:

   Tarife Önerisi Formu

   10) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi

   Her bir akaryakıt veya ihrakiye türü için üçer aylık dönemler itibarıyla yıllık olarak; dönem başı stok miktarının, temin projeksiyonunun, satış ve ihraç projeksiyonunun, dönem sonu stok miktarının, akaryakıt ve ihrakiye türlerine göre ithalat veya ihracat miktarları ile menşe ülkelere göre dağılımının, bayi ve mülkiyetindeki veya işlettiği istasyon sayısının, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayi bilgilerinin yer aldığı dosyadır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki tablolar doldurularak sunulacaktır:

   Pazarlama Projeksiyonu (Akaryakıt)

   Bayi Bilgileri Tablosu

   İhrakiye alt başlığı talep ediliyorsa, ilave olarak aşağıdaki tablo da doldurularak sunulacaktır:

   Pazarlama Projeksiyonu (İhrakiye)

   11) Marka Tescil Belgesi

   İlgili mevzuata göre Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen marka tescil belgesidir.

   Marka tescil belgesinin 04 ve 37 emtia kodlarını içermesi gerekmektedir.

   12) Sigorta Beyanı

   İlgili mevzuata ve lisans türüne uygun şekilde yapılmış, sigorta ettirenin veya sigortalının unvanına ve vergi kimlik numarasına, sigortalanan tesis adresine, sigorta şirketinin ve acentenin unvanına, poliçe numarasına ve sigortanın başlangıcıyla bitişine ilişkin bilgileri içeren beyandır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Sigorta Beyanı

   13) Biodizel Dağıtımına İlişkin Belgeler

   Başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi bulunan işleme lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları imzalayanların yetki belgeleridir.

   Bu belgelerin, biodizel dağıtımı yapılacaksa sunulması gerekmektedir.

   14) Gazyağı Dağıtımına İlişkin Belgeler

   Başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri ve ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerdir.

   Bu belgelerin, gazyağı dağıtımı yapılacaksa sunulması gerekmektedir.

   Not: Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.

   İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SIRASINDA İSTENECEK OLAN BELGELER

   1) Kurumsal Kimlik Dosyası

   Tescilli markası altında yapılacak olan dağıtım faaliyetine yönelik kurumsal kimlik çalışmalarına ilişkin belgelerdir.

   2) Tip Sözleşme Örneği

   İlgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara aykırı olmayacak şekilde düzenlenmiş ve bütün sayfaları imzalı ve kaşeli, istasyonlu kategori için hazırlanmış, bayilik tip sözleşmesi örneğidir.

   3) Bayilik Ön Sözleşmeleri

   Bu kapsamda başvuru sahibi ve bayiler arasında yapılan bayilik ön sözleşmeleri ile bayiyi temsilen ön sözleşmeyi imzalayan kişilerin yetkili olduğunu gösteren belgenin sunulması gerekmektedir.

  • 5) İhrakiye Teslim Lisansı  

    

   İHRAKİYE TESLİM LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, aşağıda yer alan ilgili beyan örneğinin kullanılması ve bu beyanların unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   1) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların yetkisinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin noter onaylı suretidir.

   2) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

   Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, vergi kimlik numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği kullanılacaktır:

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 

   4Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına,

   2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   5) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   6) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor

   Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren ve yasal defter kayıtları ve tevsik edici belgelerin gerçek durumla uyumlu olduğu ifadesini içeren Yeminli Mali Müşavir Raporudur.

   Raporun ekinde, raporu düzenleyen kişiye ait Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   Faaliyet konusu sadece madeni yağ olan ihrakiye teslimi lisansı başvurularında Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor aranmaz.

   7) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.

   İhrakiye teslim lisansı başvurularında ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak tesis varsa tesisine uygun bilgi dosyası ve tesise ait durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranır.

   İhrakiye teslim lisansı kapsamında tesis bulunmaması halinde, başvuru sahibi ihrakiye teslim lisansı kapsamında herhangi bir tesisi bulunmadığına ilişkin beyan sunmalıdır.

   8) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi

   Her bir ihrakiye türü için üçer aylık dönemler itibarıyla yıllık olarak; dönem başı stok miktarının, temin projeksiyonunun, satış ve ihraç projeksiyonunun, dönem sonu stok miktarının, akaryakıt ve ihrakiye türlerine göre ithalat veya ihracat miktarları ile menşe ülkelere göre dağılımının yer aldığı dosyadır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki tablo doldurularak sunulacaktır:

   Pazarlama Projeksiyonu (İhrakiye)

   9) İhrakiye Bilgi Dosyası

   Bu dosyada;

   a) Piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiyenin resmi ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna ilişkin beyan,

   b) Jet yakıtı satacak kişilerin havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına aldıkları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya söz konusu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yaptıkları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi veya 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) uyarınca büyük heliportlara ilişkin olarak kendi adlarına aldıkları Heliport İşletme Ruhsatı,

   c) Jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti alınacak ise bu hizmeti verecek şirketin yetki belgesi

   yer alır.

   10) Sigorta Beyanı

   İlgili mevzuata ve lisans türüne uygun şekilde yapılmış, sigorta ettirenin veya sigortalının unvanına ve vergi kimlik numarasına, sigortalanan tesis adresine, sigorta şirketinin ve acentenin unvanına, poliçe numarasına ve sigortanın başlangıcıyla bitişine ilişkin bilgileri içeren beyandır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Sigorta Beyanı

    

  • 6) Taşıma Lisansı  

    

   TAŞIMA LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, aşağıda yer alan ilgili beyan örneğinin kullanılması ve bu beyanların unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   1) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların yetkisinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin noter onaylı suretidir.

   2) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

   Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, vergi kimlik numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği kullanılacaktır:

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 

   Bu beyan, gerçek kişiler tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz.

   4Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına,

   2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   5) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   6) Tesis Bilgi Dosyası

   Tesis Bilgi Dosyasında gemilerle ilgili olarak;

   a) Türk Uluslararası Gemi Sicili Tasdiknamesi,

   b) Denize Elverişlilik Belgesi,

   c) Tonilato Belgesi,

   d) Gemi kiralık ise kira sözleşmesi

   yer alır.

   Tesis Bilgi Dosyasında demiryolu araçlarıyla ilgili olarak;

   a) Vagon kapasite listesi,

   b) Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tescil Belgesi,

   c) Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenen uygun türde Yetki Belgesi,

   d) Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi,

   yer alır.

   7) Sigorta Beyanı

   İlgili mevzuata ve lisans türüne uygun şekilde yapılmış, sigorta ettirenin veya sigortalının unvanına ve vergi kimlik numarasına, sigortalanan tesis adresine, sigorta şirketinin ve acentenin unvanına, poliçe numarasına ve sigortanın başlangıcıyla bitişine ilişkin bilgileri içeren beyandır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Sigorta Beyanı

    

  • 7) Serbest Kullanıcı Lisansı  

    

   SERBEST KULLANICI LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, aşağıda yer alan ilgili beyan örneğinin kullanılması ve bu beyanların unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   1) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların yetkisinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin noter onaylı suretidir.

   2) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

   Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, vergi kimlik numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği kullanılacaktır:

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 

   Bu beyan, gerçek kişiler tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz.

   4Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına,

   2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   5) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   6) Yakıt Kullanımı Dosyası

   Serbest kullanıma konu akaryakıtın türünün ve kullanım amacının, başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süre içerisinde gerçekleşen ve lisans dönemi için planlanan yıllık tüketim miktarı bilgilerinin yer aldığı dosyadır.

   İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SIRASINDA İSTENECEK OLAN BELGELER

   1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

   Başvuru sahibine ait depolama tesisi varsa, bu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulmalıdır.

    

  • 8) Depolama Lisansı  

    

   DEPOLAMA LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, aşağıda yer alan ilgili beyan örneğinin kullanılması ve bu beyanların unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   1) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların yetkisinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin noter onaylı suretidir.

   2) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

   Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, vergi kimlik numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği kullanılacaktır:

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   4Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına,

   2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   5) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   6) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor

   Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren ve yasal defter kayıtları ve tevsik edici belgelerin gerçek durumla uyumlu olduğu ifadesini içeren Yeminli Mali Müşavir Raporudur.

   Raporun ekinde, raporu düzenleyen kişiye ait Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   7) Mali Tablolar

   Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla ilişkin gelir tablosu, diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosudur.

   Mali Tabloların bağımsız denetimden geçmesi halinde, ekinde ilgili kişiye ait Bağımsız Denetçi Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   8) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.

   Tesis kurmak üzere yapılan depolama lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz.

   9) Tesis Bilgi Dosyası

   Tesis Bilgi Dosyasında tesisler ile ilgili olarak;

   a) Tesisin adı, yeri ve toplam depolama kapasitesi,

   b) Ünitelerin adı ve kapasitesi,

   c) Ünitelerde kullanılacak standart,

   d) Depolanacak petrolün türü, asgari teslimat miktarı ve özelliği,

   e) Tank ve boru hatlarına ilişkin mülkiyet (tapu, irtifak/intifa hakkı, kira sözleşmesi vb.) ve kroki bilgileri,

   f) Başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri,

   g) Tesise akaryakıt ikmalinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler,

   h) Teslim alma ve teslim etme kapasitesi

   yer alır.

   Bu dosyanın ekinde, aşağıdaki tabloların da doldurularak sunulması gerekmektedir:

   Tank Bilgileri Tablosu

   Boru Hattı Bilgileri Tablosu

   10) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası

   Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasında lisansa konu tesis ile ilgili olarak;

   a) Mecra ve emniyet şeridinin konumuna ve yüzey genişliğine ilişkin bilgiler,

   b) Mecra ve emniyet şeridinin ve varsa özel güvenlik bölgelerinin, nehir ve mecralarla kesişmelerin, mevcut havaalanlarının, demiryollarının, patikalar haricindeki karayollarının ve yerüstü ünitelerinin konumları ve isimleri ile bu bilgileri içeren kroki,

   c) Alınması gereken önlemlerin türü, kapsamı ve gerekçelerine ilişkin bilgiler

   yer alır.

   11) Boru Hattı İnceleme Raporu

   İletim veya bağlantılı boru hattı vasıtasıyla taşınacak petrolün erişim ve çıkış noktasının yeri, boru hatlarının özellikleri ve kapasiteleri ile boru hattının çapı, uzunluğu, debisi ve benzeri bilgilerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketi tarafından hazırlanacak rapordur.

   Boru Hattı İnceleme Raporunun, depolama tesisiyle bağlantılı boru hattı varsa sunulması gerekmektedir.

   Tesis kurmak üzere yapılan depolama lisansı başvurularında Boru Hattı İnceleme Raporu aranmaz.

   12) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı

   Tesisteki ulusal marker enjeksiyon cihazının markası, seri numarası, pompa seri numarası, enjeksiyon cihazının yeri ve marker enjeksiyon noktası bilgilerine ilişkin açıklamadır.

   Bu beyanın, depolama tesisinde ulusal marker eklemesi yapılacaksa sunulması gerekir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı

   Tesis kurmak üzere yapılan depolama lisansı başvurularında Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı aranmaz.

   13) Yatırım Değerlendirme Dosyası

   Teknik ve ekonomik değerlendirmelerin yer aldığı ve yeni tesis yatırımları için aranan dosyadır.

   14) Tarife Dosyası

   Tarifeye ilişkin olarak; kullanılan ilke, varsayım ve hesaplama yöntemi ile metodolojinin yer aldığı dosyadır.

   Bu dosya kapsamında, aşağıdaki formun Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğine göre doldurularak sunulması gerekmektedir:

   Tarife Önerisi Formu

   15) Sigorta Beyanı

   İlgili mevzuata ve lisans türüne uygun şekilde yapılmış, sigorta ettirenin veya sigortalının unvanına ve vergi kimlik numarasına, sigortalanan tesis adresine, sigorta şirketinin ve acentenin unvanına, poliçe numarasına ve sigortanın başlangıcıyla bitişine ilişkin bilgileri içeren beyandır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Sigorta Beyanı

   16) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Beyan

   5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamında “Başvuruya konu tesis ile ilgili, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (a), (b) ve (ç) fıkralarında yazılı suçlara ilişkin devam eden adli veya idari bir süreç bulunmadığına” ilişkin beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SIRASINDA İSTENECEK OLAN BELGELER

   1) Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi

   Lisans kapsamında yer alması istenilen antrepo statüsünde tanklar varsa, bunlara ilişkin olarak ilgili kamu kurumundan alınan izin belgesidir.

   2) Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi

   Lisans kapsamında liman, iskele, şamandıra gibi kıyı tesisleri varsa, bu tesisler hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesidir.

   Tesis kurmak üzere yapılan lisans başvurularında Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi aranmaz.

    

  • 9) İletim Lisansı  

    

   İLETİM LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, aşağıda yer alan ilgili beyan örneğinin kullanılması ve bu beyanların unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   1) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların yetkisinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin noter onaylı suretidir.

   2) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

   Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, vergi kimlik numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği kullanılacaktır:

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 

   4Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına,

   2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   5) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   6) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor

   Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren ve yasal defter kayıtları ve tevsik edici belgelerin gerçek durumla uyumlu olduğu ifadesini içeren Yeminli Mali Müşavir Raporudur.

   Raporun ekinde, raporu düzenleyen kişiye ait Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   7) Mali Tablolar

   Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla ilişkin gelir tablosu, diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosudur.

   Mali Tabloların bağımsız denetimden geçmesi halinde, ekinde ilgili kişiye ait Bağımsız Denetçi Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   8) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.

   Tesis kurmak üzere yapılan iletim lisansı başvuruları ile 10 kilometreden kısa ve 600 milimetre ve altında boru çaplı iletim hatları için yapılan iletim lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz.

   9) Tesis Bilgi Dosyası

   Tesis Bilgi Dosyasında tesisler ile ilgili olarak;

   a) Tesisin adı, güzergahı ve yıllık kapasitesi,

   b) Boru hattı ve diğer ünitelere ilişkin mülkiyet (tapu, irtifak/intifa hakkı, kira sözleşmesi vb.) ve kroki bilgileri ile ünitelerde kullanılacak standart,

   c) İletilecek petrolün alt ve üst kalite değerleri ile asgari miktarı,

   d) Kullanılacak boru çapları ve standardı ile boru hattı uzunluğu,

   e) Tesisin azami ve ortalama çalışma basıncı ile akış miktarı,

   f) Pompa istasyonlarının konumu ve kapasitesi,

   g) Erişim ve çıkış noktası

   yer alır.

   Bu dosyanın ekinde, aşağıdaki tablonun da doldurularak sunulması gerekmektedir:

   İletim Boru Hattı Bilgileri Tablosu

   10) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası

   Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasında lisansa konu tesis ile ilgili olarak;

   a) Mecra ve emniyet şeridinin konumuna ve yüzey genişliğine ilişkin bilgiler,

   b) Mecra ve emniyet şeridinin ve varsa özel güvenlik bölgelerinin, nehir ve mecralarla kesişmelerin, mevcut havaalanlarının, demiryollarının, patikalar haricindeki karayollarının ve yerüstü ünitelerinin konumları ve isimleri ile bu bilgileri içeren kroki,

   c) Alınması gereken önlemlerin türü, kapsamı ve gerekçelerine ilişkin bilgiler

   yer alır.

   11) Boru Hattı İnceleme Raporu

   İletim veya bağlantılı boru hattı vasıtasıyla taşınacak petrolün erişim ve çıkış noktasının yeri, boru hatlarının özellikleri ve kapasiteleri ile boru hattının çapı, uzunluğu, debisi ve benzeri bilgilerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketi tarafından hazırlanacak rapordur.

   12) Yatırım Değerlendirme Dosyası

   Teknik ve ekonomik değerlendirmelerin yer aldığı ve yeni tesis yatırımları için aranan dosyadır.

   13) Tarife Dosyası

   Tarifeye ilişkin olarak; kullanılan ilke, varsayım ve hesaplama yöntemi ile metodolojinin yer aldığı dosyadır.

   Bu dosya kapsamında, aşağıdaki formun Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğine göre doldurularak sunulması gerekmektedir:

   Tarife Önerisi Formu

   14) Sigorta Beyanı

   İlgili mevzuata ve lisans türüne uygun şekilde yapılmış, sigorta ettirenin veya sigortalının unvanına ve vergi kimlik numarasına, sigortalanan tesis adresine, sigorta şirketinin ve acentenin unvanına, poliçe numarasına ve sigortanın başlangıcıyla bitişine ilişkin bilgileri içeren beyandır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Sigorta Beyanı

   İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SIRASINDA İSTENECEK OLAN BELGELER

   1) Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi

   Lisans kapsamında liman, iskele, şamandıra gibi kıyı tesisleri varsa, bu tesisler hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesidir.

   Tesis kurmak üzere yapılan lisans başvurularında Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi aranmaz.

  • 10) Rafineri Lisansı  

    

   RAFİNERİCİ LİSANSI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   NOT: Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, aşağıda yer alan ilgili beyan örneğinin kullanılması ve bu beyanların unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

   1) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların yetkisinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin noter onaylı suretidir.

   2) Oda Sicil Kaydı

   Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

   Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

   Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, vergi kimlik numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği kullanılacaktır:

   Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 

   4Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

   1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına,

   2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,

   3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,

   4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   5) Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan

   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde yer alan “Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.” hükmüne aykırı durumda bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen beyandır.

   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan başvurularda aranmaz.

   Bu beyan, elektronik başvuru sisteminde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi suretiyle sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

   6) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor

   Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren ve yasal defter kayıtları ve tevsik edici belgelerin gerçek durumla uyumlu olduğu ifadesini içeren Yeminli Mali Müşavir Raporudur.

   Raporun ekinde, raporu düzenleyen kişiye ait Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   7) Mali Tablolar

   Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla ilişkin gelir tablosu, diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosudur.

   Mali Tabloların bağımsız denetimden geçmesi halinde, ekinde ilgili kişiye ait Bağımsız Denetçi Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

   8) Sanayi Sicil Belgesi

   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen vizeleri yapılmış Sanayi Sicil Belgesi veya işletmenin üretime başladığında sanayi siciline kaydedileceğine dair resmi yazıdır.

   Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında Sanayi Sicil Belgesi aranmaz.

   9) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre durumuna uygun olarak alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.

   Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz.

   10) Tesis Bilgi Dosyası

   Tesis Bilgi Dosyasında tesisler ile ilgili olarak;

   a) Tesisin adı, yeri ve yıllık rafinaj kapasitesi,

   b) Tesis ünitelerinin adı ve kapasitesi,

   c) Ünitelerde kullanılacak standart, işlenecek ham petrolün alt ve üst API gravite değerleri ile asgari miktarı,

   d) Tesisler için mülkiyet ve ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin kroki bilgileri,

   e) Başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinatları,

   f) Tesisteki hammadde, ham petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi bilgileri

   yer alır.

   Bu dosyanın ekinde, aşağıdaki tabloların da doldurularak sunulması gerekmektedir:

   Tank Bilgileri Tablosu

   Ana Proses Üniteleri Tablosu

   Boru Hattı Bilgileri Tablosu

   11) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası

   Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasında lisansa konu tesis ile ilgili olarak;

   a) Mecra ve emniyet şeridinin konumuna ve yüzey genişliğine ilişkin bilgiler,

   b) Mecra ve emniyet şeridinin ve varsa özel güvenlik bölgelerinin, nehir ve mecralarla kesişmelerin, mevcut havaalanlarının, demiryollarının, patikalar haricindeki karayollarının ve yerüstü ünitelerinin konumları ve isimleri ile bu bilgileri içeren kroki,

   c) Alınması gereken önlemlerin türü, kapsamı ve gerekçelerine ilişkin bilgiler

   yer alır.

   12) Boru Hattı İnceleme Raporu

   İletim veya bağlantılı boru hattı vasıtasıyla taşınacak petrolün erişim ve çıkış noktasının yeri, boru hatlarının özellikleri ve kapasiteleri ile boru hattının çapı, uzunluğu, debisi ve benzeri bilgilerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketi tarafından hazırlanacak rapordur.

   Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında Boru Hattı İnceleme Raporu aranmaz.

   13) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı

   Tesisteki ulusal marker enjeksiyon cihazının markası, seri numarası, pompa seri numarası, enjeksiyon cihazının yeri ve marker enjeksiyon noktası bilgilerine ilişkin açıklamadır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı

   Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı aranmaz.

   14) Yatırım Değerlendirme Dosyası

   Teknik ve ekonomik değerlendirmelerin yer aldığı ve yeni tesis yatırımları için aranan dosyadır.

   15) Tarife Dosyası

   Tarifeye ilişkin olarak; kullanılan ilke, varsayım ve hesaplama yöntemi ile metodolojinin yer aldığı dosyadır.

   Bu dosya kapsamında, aşağıdaki formun Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğine göre doldurularak sunulması gerekmektedir:

   Tarife Önerisi Formu

   16Pazarlama Projeksiyonu Önerisi 

   Pazarlama Projeksiyonu Önerisinde;

   a) Her bir akaryakıt veya ihrakiye türü için üçer aylık dönemler itibarıyla yıllık olarak;

   -Temin projeksiyonu,

   -Satış ve ihracat projeksiyonu,

   -Dönem sonu stok miktarı,

   b) Akaryakıt ve ihrakiye türlerine göre ithalat veya ihracat miktarları ile menşe ülkelere göre dağılımı,

   yer alır.

   17) Sigorta Beyanı

   İlgili mevzuata ve lisans türüne uygun şekilde yapılmış, sigorta ettirenin veya sigortalının unvanına ve vergi kimlik numarasına, sigortalanan tesis adresine, sigorta şirketinin ve acentenin unvanına, poliçe numarasına ve sigortanın başlangıcıyla bitişine ilişkin bilgileri içeren beyandır.

   Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

   Sigorta Beyanı

   Not: Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.

   İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SIRASINDA İSTENECEK OLAN BELGELER

   1) Zemin Etüdü ve Depremsellik Raporları

   Tesisin kurulacağı araziye ilişkin olarak hazırlanan zemin etüdü ve depremsellik raporlarıdır.

   2) Teknik ve Ekonomik Nihai Fizibilite Raporu

   Yatırım tamamlama ve termin süresi, yatırım tutarı, yatırım kompleksite indeksi, tesis proses akım şeması, ikincil prosesler, ekonomik fayda-maliyet analizleri ve benzeri bilgilerin yer aldığı rapor ve belgelerdir.

   3) Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi

   Lisans kapsamında liman, iskele, şamandıra gibi kıyı tesisleri varsa, bu tesisler hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesidir.

   Tesis kurmak üzere yapılan lisans başvurularında Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi aranmaz.

   4) Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünü Listesi

   Başvuru sahibinin rafineride üreteceği akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri ile bunlara ait Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu bilgileridir.

   5) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Belgesi

   Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini ifade eder.

   Rafinerici lisansı alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahipleri tarafından, uygun bulma kararında verilen süre içerisinde sunulması gerekmektedir.

    

    

 • Lisans Tadil Başvurularında İstenilen Bilgi ve Belgeler  
  • Genel Açıklamalar  

    

   *Lisans tadil başvuruları, aşağıda yer alan belgelerin elektronik başvuru sistemi üzerinden Kuruma sunulması suretiyle yapılır.

        Elektronik başvuru sistemine erişim için tıklayınız.

        Elektronik başvuru kılavuzuna erişim için tıklayınız.

   *Bayilerin lisans tadil başvuru işlemleri, sözleşme yaptıkları dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.

   *Diğer lisanslara ilişkin tadil başvuru işlemleri ise, sisteme önceden tanımlanmış lisans yetkilisi aracılığıyla yapılır. Bu kapsamda sisteme daha önceden yetkili tanımlaması yapılmamışsa, elektronik başvuru öncesinde aşağıda yer alan belgelerle birlikte Kuruma yazılı başvuru yapılarak yetkili tanımlaması yapılması gerekmektedir:

        1- Lisans yetkilisi tanımlanmasına ilişkin dilekçe (tıklayınız),

        2- Tüzel kişilerde imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti,

      3- Üçüncü bir kişiye yetki verilmişse bu belgelere ilaveten yetki verilen diğer kişiye ait Kurumun belirlediği formata göre hazırlanmış vekaletname (tıklayınız)

   *Başvuruda istenen beyanların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması halinde elektronik sistemde açılan ilgili alanların doldurulması ya da işaretlenmesi beyan yerine geçecek olup ayrıca beyan sunulmasına gerek yoktur. Başvuruda istenen beyanın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmadığı hallerde ise, ilgili beyan örneğinin kullanılması gerekmektedir.

   *Lisans tadil bedelinin aşağıdaki EPDK hesabına yatırılması gerekmektedir:

        VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu:014)

        TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 

        Lisans tadil bedelleri için tıklayınız.

   *Lisans tadil bedeli değişikliklerinde başvuru tarihinde geçerli olan lisans tadil bedeli ödenir.

   *Aynı lisansa ilişkin olarak, tek talep ile birden fazla tadil yapılması için başvuruda bulunulması halinde, tek tadil bedeli ödenir.

   *Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgilerinde değişiklik olsa dahi lisans tadil bedeli alınmaz.

   *Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisanslarına ilişkin tadil başvurularının yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz.

    

    

  • Bayilik Lisansı Tadilleri  
   • 1) DAĞITICI LİSANSI TADİLLERİ  

    BAYİLİK LİSANSI-DAĞITICI TADİLİ

    Gerekli Bilgi ve Belgeler

    "Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

    1.    Lisans Tadili Başvuru Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Tadili Başvuru Formu" örneği kullanılır.

    2.    Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu" örneği kullanılır.

    3.    Yetki Belgesi

    Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

    4.    Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan kişinin adı dekontta yer almalıdır.

    5.    Bayilik Sözleşmesi Beyanı

    Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesi esas alınarak “Akaryakıt Bayilik Sözleşme Beyanı”  hazırlanır. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi Beyanı aranmaz.

    6.    Fesih İhbarnamesi veya Karşılıklı Fesih Protokolü

    Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin sözleşmenin karşı tarafına ulaştığına ilişkin tebliğ şerhini içeren bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü

   • 2) UNVAN TADİLİ  

    BAYİLİK LİSANSI-UNVAN TADİLİ 

    Gerekli Bilgi ve Belgeler

    "Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

    1.    Lisans Tadili Başvuru Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Tadili Başvuru Formu" örneği kullanılır.

    2.    Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu" örneği kullanılır.

    3.    Yetki Belgesi

    Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

    4.    Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan kişinin adı dekontta yer almalıdır.

    5.    Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

    6.    Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsattır. İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da eklenir.

    7.    Yeni unvana göre düzenlenmiş Bayilik Sözleşmesi Beyanı

    Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesi esas alınarak “Akaryakıt Bayilik Sözleşme Beyanı”  hazırlanır. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi Beyanı aranmaz.

    8.    Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı başka belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş suretleri

   • 3) ADRES TADİLİ  

    BAYİLİK LİSANSI-ADRES TADİLİ 

    Gerekli Bilgi ve Belgeler

    "Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

    1.    Lisans Tadili Başvuru Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Tadili Başvuru Formu" örneği kullanılır.

    2.    Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu" örneği kullanılır.

    3.    Yetki Belgesi

    Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

    4.    Adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı

    Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz.

    Adres değişikliğini gösteren belge örneği

    5.    Yeni adrese göre düzenlenmiş Bayilik Sözleşmesi Beyanı

    Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesi esas alınarak “Akaryakıt Bayilik Sözleşme Beyanı”  hazırlanır. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi Beyanı aranmaz.

   • 4) TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ EKLEME TADİLİ  

    BAYİLİK LİSANSI-TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ EKLEME TADİLİ 

    Gerekli Bilgi ve Belgeler

    "Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

    1.    Lisans Tadili Başvuru Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Tadili Başvuru Formu" örneği kullanılır.

    2.    Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu" örneği kullanılır.

    3.    Yetki Belgesi

    Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

    4.    Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan kişinin adı dekontta yer almalıdır.

    5.    Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı

    3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan mercilerce tanzim edilen ve tankerin plakasını içeren karnedir.

    6.    Taşıma Belgesi, Taşıt Listesi ve Taşıt Kartı

    Akaryakıt tankerine ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartıdır.

    7.    İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı

    Örnek İçin Tıklayınız : İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı Bayilik lisansına eklenecek tarımsal amaçlı satış tankerlerinde istasyon otomasyon sisteminin kurulduğuna ve çalışır durumda bulunduğuna dair dağıtıcı lisansı sahibince verilen yazılı beyandır.

   • 5) TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ ÇIKARMA TADİLİ  

     

    BAYİLİK LİSANSI-TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ ÇIKARMA TADİLİ 

    Gerekli Bilgi ve Belgeler

    "Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

    1.    Lisans Tadili Başvuru Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Tadili Başvuru Formu" örneği kullanılır.

    2.    Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu" örneği kullanılır.

    3.    Yetki Belgesi

    Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

   • 6) SABİT KÖY POMPASI EKLEME TADİLİ  

    BAYİLİK LİSANSI-SABİT KÖY POMPASI EKLEME TADİLİ 

    Gerekli Bilgi ve Belgeler

    "Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

    1.    Lisans Tadili Başvuru Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Tadili Başvuru Formu" örneği kullanılır.

    2.    Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu" örneği kullanılır.

    3.    Yetki Belgesi

    Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

    4.    Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan kişinin adı dekontta yer almalıdır.

    5.    Köy Pompasına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

    Sabit köy pompasına ilişkin üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseselere ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı suretidir.

    6.    İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı

    Örnek İçin Tıklayınız : İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı Bayilik lisansına eklenecek sabit köy pompalarında istasyon otomasyon sisteminin kurulduğuna ve çalışır durumda bulunduğuna dair dağıtıcı lisansı sahibince verilen yazılı beyandır

   • 7) SABİT KÖY POMPASI ÇIKARMA TADİLİ  

    BAYİLİK LİSANSI-SABİT KÖY POMPASI ÇIKARMA TADİLİ

    Gerekli Bilgi ve Belgeler

    "Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

    1.    Lisans Tadili Başvuru Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Tadili Başvuru Formu" örneği kullanılır.

    2.    Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu" örneği kullanılır.

    3.    Yetki Belgesi

    Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

   • 8) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BİLGİSİ TADİLİ  

    BAYİLİK LİSANSI-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT TADİLİ

    Gerekli Bilgi ve Belgeler

    "Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

    1.    Lisans Tadili Başvuru Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Tadili Başvuru Formu" örneği kullanılır.

    2.    Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu" örneği kullanılır.

    3.    Yetki Belgesi

    Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

    4.    Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan kişinin adı dekontta yer almalıdır.

    5.    Geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsattır. İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da eklenir.

   • 9) BAYİLİK LİSANSI ALT BAŞLIK TADİLİ  

    BAYİLİK LİSANSI-ALT BAŞLIK TADİLİ

    Gerekli Bilgi ve Belgeler

    "Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

    1.    Lisans Tadili Başvuru Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Tadili Başvuru Formu" örneği kullanılır.

    2.    Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

    Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu" örneği kullanılır.

    3.    Yetki Belgesi

    Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

    4.    Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan kişinin adı dekontta yer almalıdır.

    5.    Yeni alt başlığa (akaryakıt veya ihrakiye) göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsattır. 

    6.    Yeni alt başlığa (akaryakıt veya ihrakiye) göre düzenlenmiş Bayilik Sözleşmesi Beyanı

    Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesi esas alınarak “Akaryakıt Bayilik Sözleşme Beyanı”  hazırlanır. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi Beyanı aranmaz.

  • Diğer Lisans Türlerine İlişkin Tadiller  
   • 1) Adres Tadili  

     

    ADRES TADİLİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

    Tadilin Konusu: Rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi veya serbest kullanıcı lisansına kayıtlı tesis adresinde değişiklik yapılması

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Adres Değişikliğini Gösteren Yetkili İdare Yazısı

    Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz.

    Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgilerinde değişiklik olsa dahi lisans tadil bedeli alınmaz.

     

   • 2) Alt Başlık Tadili  

                             

    ALT BAŞLIK TADİLİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

    Tadilin Konusu: Rafinerici veya dağıtıcı lisansına, lisansa tabi bir diğer faaliyetin alt başlık olarak işlenmesi

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler

    Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil başvurularında, alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aranır.

    Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa, sadece lisans tadil bedeli dekontu sunulur.

     

                     

   • 3) Resmi Belge Tadili  

                                                   

    RESMİ BELGE TADİLİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

    Tadilin Konusu: Rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi veya serbest kullanıcı lisansına kayıtlı her türlü izin, ruhsat veya diğer resmi belgelere ilişkin bilgilerin değiştirilmesi

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Geçerli durumdaki izin, ruhsat veya resmi belge

    Lisansın özel hükümler bölümüne işlenmiş her türlü izin, ruhsat veya diğer resmi belgelere ilişkin bilgilerin değiştirilmesi için, ilgili kamu kurumu tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Marka Tescil Belgesi, ÇED Olumlu Belgesi, TSE Türk Standartlarına/Kritere Uygunluk Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi gibi izin, ruhsat veya resmi belgelerin geçerli hallerinin sunulması gerekmektedir.

   • 4) Tesis Tadili (Bilgi Çıkarma)  

     

    TESİS TADİLİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

     (BİLGİ ÇIKARMA)

    Tadilin Konusu: Rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi veya serbest kullanıcı lisansından tesis çıkarılması veya mevcut tesise ilişkin olarak lisanstan bilgi çıkarılması

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

     

                                                      

   • 5) Tesis Tadili (Bilgi Değişikliği)  

                                                  

    TESİS TADİLİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

     (BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ)

    Tadilin Konusu: Rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi veya serbest kullanıcı lisansına kayıtlı tesise ilişkin bilgilerin değiştirilmesi

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Tadil Konusuna İlişkin Belge

    Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı;

    a) Tank numarası veya tank statüsü bilgilerinin değiştirilmesi için ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat,

    b) Depolanan veya iletilen ürün cinsi bilgilerinin değiştirilmesi için konuya ilişkin açıklama,

    c) İletim hattı veya bağlantılı boru hattı bilgilerinin değiştirilmesi için Boru Hattı İnceleme Raporu ve bu raporla uyumlu tablo,

    d) Üretim veya kullanım kapasitesi bilgilerinin değiştirilmesi için lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi,

    e) Serbest kullanıcı lisanslarındaki kullanım miktarı bilgisinin değiştirilmesi için Yakıt Kullanım Dosyası

    sunulur.

    Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı bilgilerden yukarıda sayılanlar dışında kalanların değiştirilmesi için, tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası ve ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat sunulur.

    Bu kapsamda sayılan bilgi ve belgeler, ilgili lisans türü için lisans başvuru belgelerinde gösterilen içerik ve şekilde düzenlenir.

   • 6) Tesis Tadili (Bilgi Ekleme)  

                    

    TESİS TADİLİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

     (BİLGİ EKLEME)

    Tadilin Konusu: Rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi veya serbest kullanıcı lisansına yeni bir tesis işlenmesi veya mevcut tesise ilişkin olarak lisansa bilgi eklenmesi

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Resmi İzin veya Ruhsat

    Tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat sunulur.

    3) Tesis Bilgi Dosyası

    Tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında lisans türüne uygun olarak hazırlanan Tesis Bilgi Dosyasında, ilgili lisans türü için lisans başvuru belgelerinde gösterilen bilgi ve belgeler yer alır.

    4) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası

    Rafinerici, depolama veya iletim lisansına yeni bir tesis işlenecek veya tesise ilişkin olarak lisansa bilgi eklenecek ise tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında sunulur.

    Bu kapsamda hazırlanacak Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasında, ilgili lisans türü için lisans başvuru belgelerinde gösterilen bilgi ve belgeler yer alır.

     

                             

   • 7) Tesis Tadili (Atık Yağ Geri Kazanımı)  

                                                    

    TESİS TADİLİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

     (ATIK YAĞ GERİ KAZANIMI)

    Tadilin Konusu: Madeni yağ lisansına, atık madeni yağlardan geri kazanılmış baz yağların üretimine ilişkin bilgilerin eklenmesi 

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Tesis Bilgi Dosyası

    Tesis Bilgi Dosyasında tesis ile ilgili olarak;

    a) Tesisin adı ve yeri,

    b) Tesiste üretilecek ürünlerin adı ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu,

    c) Yıllık üretim kapasitesi,

    d) Üretim standardı ve üretim standardına ilişkin belgenin tarihi ve sayısı,

    e) Üretimde kullanılacak hammaddelerin adı ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu,

    f) Yıllık hammadde kullanım kapasitesi

    yer alır.

    Bu dosya kapsamında, aşağıdaki tablo doldurularak sunulacaktır:

    Tesis Bilgileri Tablosu

    3) Kapasite Raporu

    Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen kapasite raporudur.

    Kapasite Raporunda yer alan üretim yetkinlik puanının en az % 55 olması gerekmektedir.

    4) Sanayi Sicil Belgesi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen vizeleri yapılmış Sanayi Sicil Belgesi veya işletmenin üretime başladığında sanayi siciline kaydedileceğine dair resmi yazıdır.

    5) Hizmet Yeterlilik Belgesi

    Başvuruya konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Geri Kazanım Tesisleri İçin Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

    6) Çevre İzin ve Lisans Belgesi

    Başvuruya konu tesise ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından tarafından düzenlenen Çevre İzin ve Lisans Belgesidir.

     

     

        

   • 8) Tesis Tadili (Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı)  

                                        

    TESİS TADİLİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

     (ULUSAL MARKER ENJEKSİYON CİHAZI)

    Tadilin Konusu: Rafinerici, işleme veya depolama lisansına ulusal marker enjeksiyon cihazı bilgilerinin eklenmesi veya söz konusu bilgilerin değiştirilmesi

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı

    Tesisteki ulusal marker enjeksiyon cihazının markası, seri numarası, pompa seri numarası, enjeksiyon cihazının yeri ve marker enjeksiyon noktası bilgilerine ilişkin açıklamadır.

    Bu kapsamda, aşağıdaki beyan örneği doldurularak sunulacaktır:

    Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı

     

          

   • 9) Unvan Tadili  

               

    UNVAN TADİLİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

    Tadilin Konusu: Rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi veya serbest kullanıcı lisansı sahibinin, lisansa kayıtlı unvanında değişiklik yapılması

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

    3) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

    Lisansa kayıtlı tesis yoksa, yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz.

    4) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş suretleri

    Lisansın özel hükümler bölümüne işlenmiş Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Marka Tescil Belgesi, ÇED Olumlu Belgesi, TSE Türk Standartlarına/Kritere Uygunluk Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi gibi her türlü izin, ruhsat veya resmi belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş geçerli hallerinin sunulması gerekmektedir.

                                       

   • 10) Ürün Tadili (Akaryakıt)  

                                          

    ÜRÜN TADİLİ (AKARYAKIT) BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

    Tadilin Konusu: Rafinerici veya dağıtıcı lisansı kapsamında piyasa faaliyetine konu edilecek akaryakıt türlerine ürün eklenmesi

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor

    Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren ve yasal defter kayıtları ve tevsik edici belgelerin gerçek durumla uyumlu olduğu ifadesini içeren Yeminli Mali Müşavir Raporudur.

    Raporun ekinde, raporu düzenleyen kişiye ait Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

    3) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi

    Her bir akaryakıt türü için üçer aylık dönemler itibarıyla yıllık olarak; dönem başı stok miktarının, temin projeksiyonunun, satış ve ihraç projeksiyonunun, dönem sonu stok miktarının, akaryakıt ve ihrakiye türlerine göre ithalat veya ihracat miktarları ile menşe ülkelere göre dağılımının yer aldığı dosyadır.

    Bu kapsamda, aşağıdaki tablo doldurularak sunulacaktır:

    Pazarlama Projeksiyonu (Akaryakıt)

    4) Tarife Dosyası

    Tarifeye ilişkin olarak; kullanılan ilke, varsayım ve hesaplama yöntemi ile metodolojinin yer aldığı dosyadır.

    Bu dosya kapsamında, aşağıdaki formun Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğine göre doldurularak sunulması gerekmektedir:

    Tarife Önerisi Formu

    5) Biodizel Dağıtımına İlişkin Belgeler

    Başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi bulunan işleme lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları imzalayanların yetki belgeleridir.

    Bu belgelerin, biodizel dağıtımı yapılacaksa sunulması gerekmektedir.

    6) Gazyağı Dağıtımına İlişkin Belgeler

    Başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri ve ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerdir.

    Bu belgelerin, gazyağı dağıtımı yapılacaksa sunulması gerekmektedir.

     

   • 11) Ürün Tadili (İhrakiye)  

     

    ÜRÜN TADİLİ (İHRAKİYE) BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

    Tadilin Konusu: Rafinerici, dağıtıcı veya ihrakiye teslimi lisansı kapsamında piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiye türlerine ürün eklenmesi veya ihrakiye kapsamdaki jet yakıtına ilişkin yetki süresinin uzatılması

    1) Lisans Tadil Bedeli Dekontu

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

    2) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor

    Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren ve yasal defter kayıtları ve tevsik edici belgelerin gerçek durumla uyumlu olduğu ifadesini içeren Yeminli Mali Müşavir Raporudur.

    Raporun ekinde, raporu düzenleyen kişiye ait Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ile İmza Beyannamesi de yer almalıdır.

    3) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi

    Her bir ihrakiye türü için üçer aylık dönemler itibarıyla yıllık olarak; dönem başı stok miktarının, temin projeksiyonunun, satış ve ihraç projeksiyonunun, dönem sonu stok miktarının, akaryakıt ve ihrakiye türlerine göre ithalat veya ihracat miktarları ile menşe ülkelere göre dağılımının yer aldığı dosyadır.

    Bu kapsamda, aşağıdaki tablo doldurularak sunulacaktır:

    Pazarlama Projeksiyonu (İhrakiye)

    4) İhrakiye Bilgi Dosyası

    Bu dosyada;

    a) Piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiyenin resmi ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna ilişkin beyan,

    b) Jet yakıtı satacak kişilerin havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına aldıkları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya söz konusu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yaptıkları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi veya 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) uyarınca büyük heliportlara ilişkin olarak kendi adlarına aldıkları Heliport İşletme Ruhsatı,

    c) Jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti alınacak ise bu hizmeti verecek şirketin yetki belgesi

    yer alır.

     

                             

 • Lisans Süre Uzatımı Başvurularında İstenilen Bilgi ve Belgeler  
  • Genel Açıklamalar  

    

   *Lisans süre uzatımı başvuruları, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin Kuruma elektronik olarak sunulması suretiyle yapılır. Bayilik lisansı süre uzatımı başvurularında, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartların sağlanması halinde iki aylık süre sınırı uygulanmaz.

        Elektronik başvuru sistemine erişim için tıklayınız.

        Elektronik başvuru kılavuzuna erişim için tıklayınız.

   *Bayilerin lisans süre uzatımı başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.

   *Diğer lisanslara ilişkin süre uzatımı başvuru işlemleri ise, sisteme önceden tanımlanmış lisans yetkilisi aracılığıyla yapılır. Bu kapsamda sisteme daha önceden yetkili tanımlaması yapılmamışsa, elektronik başvuru öncesinde aşağıda yer alan belgelerle birlikte Kuruma yazılı başvuru yapılarak yetkili tanımlaması yapılması gerekmektedir:

        1- Lisans yetkilisi tanımlanmasına ilişkin dilekçe (tıklayınız),

        2- Tüzel kişilerde imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti,

      3- Üçüncü bir kişiye yetki verilmişse bu belgelere ilaveten yetki verilen diğer kişiye ait Kurumun belirlediği formata göre hazırlanmış vekaletname (tıklayınız)

   *Lisans süre uzatımı bedelinin aşağıdaki EPDK hesabına yatırılması gerekmektedir:

        VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu:014)

        TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 

        Lisans süre uzatımı bedelleri için tıklayınız.

   *Lisans süre uzatımı bedeli değişikliklerinde başvuru tarihinde geçerli olan lisans süre uzatımı bedeli ödenir.

   *Lisans sahibinin süre uzatımı başvurusuyla birlikte lisansın tadilini de talep etmesi halinde, söz konusu tadil işlemi; taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansı hariç tadil bedeli alınmaksızın gerçekleştirilir. Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin süre uzatımı başvurusuyla birlikte lisansın tadilini de talep etmesi halinde ise, lisans süre uzatımı bedelinin yanı sıra tadil bedelini de ödemesi gerekmektedir.

   *Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisanslarına ilişkin süre uzatımı başvurularının yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz.

    

  • Diğer Lisans Türlerine İlişkin Süre Uzatımı  

    

   DİĞER LİSANS TÜRLERİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

   İlgili Lisans Türleri: Rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve serbest kullanıcı lisansı için yapılacak süre uzatımı başvuruları

   1) Lisans Süre Uzatım Bedeli Dekontu

   Lisans süre uzatımı bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontudur. Başvuruya konu lisans sahibinin adı-soyadı / unvanı ve lisans numarası dekontta yer almalıdır.

   Taşıma ve serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin süre uzatımı başvurusuyla birlikte lisansın tadilini de talep etmesi halinde, söz konusu tadil işleminin gerçekleştirilebilmesi için ilgili lisans türüne uygun tadil bedelinin yatırıldığını gösteren dekontu da sunmaları gerekmektedir.

    2) Yakıt Kullanımı Dosyası

   Serbest kullanıma konu ilgili yakıt türüne ilişkin yıllık 5.000 ton ve üzeri tüketimi belgeleyen dosyadır.

   Bu dosyanın, serbest kullanıcı lisansı süre uzatımı başvurularında sunulması gerekmektedir.

   3) Tadile İlişkin Bilgi ve Belgeler

   Lisans sahibinin, süre uzatımı başvurusuyla birlikte lisansın tadilini de talep etmesi halinde, ilgili tadile ilişkin bilgi ve belgeler de sunulur. Ancak lisans tadiline yönelik eksik evrakın mevzuatta belirtilen sürede tamamlanmaması halinde, yapılan tadil başvurusu dikkate alınmaz.

 • Lisans Sona Erdirme Başvurularında İstenilen Bilgi ve Belgeler  

   

  LİSANS SONA ERDİRME BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER (Bayilik Lisansı Hariç)

  İlgili Lisans Türleri: Rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve serbest kullanıcı lisansı için yapılacak sona erdirme başvuruları

  Lisans sona erdirme başvuruları, lisans türü fark etmeksizin yazılı veya elektronik olarak yapılabilir.

  1) Dilekçe

  Yazılı başvurularda; sona erdirme talebini içeren ve yetkili kişinin adı-soyadı, imzası ile varsa tüzel kişinin kaşesinin yer aldığı dilekçedir.

  Elektronik başvurularda ise, ilgili dilekçe sistem tarafından oluşturulmaktadır.

  2) Yetki Belgesi

  Yazılı başvurularda; sona erdirme talebini içeren dilekçeyi imzalayan kişinin lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren belgenin (tüzel kişilerde imza sirküleri, gerçek kişilerde imza beyannamesi) sunulması gerekmektedir.

  Elektronik başvuru işlemleri ise; sisteme önceden tanımlanmış lisans yetkilisi aracılığıyla yapılır.

  3) Ulusal Petrol Stoğuna İlişkin Bilgi ve Belgeler

  Rafinerici lisansı sona erdirme başvurularında, ulusal petrol stoğuna ilişkin tesis ve stok envanterinin devir-tesliminin tamamlandığına ve gelir muhasebesi işlemlerinin sonuçlandırıldığına dair bilgi ve belgeler sunulmalıdır.

  4) Üçüncü Kişilere Karşı Yükümlülüklerin Karşılandığına İlişkin Bilgi ve Belgeler

  İletim ve depolama lisansı sona erdirme başvurularında, piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğuna dair bilgi ve belgeler sunulmalıdır.   

   

Petrol Piyasası Yetki İşlemleri

Sıkça Sorulan Sorular

 • Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Tüketicilere Yönelik Promosyonlara İlişkin 26/09/2019 tarihli ve 8845 sayılı Kurul Kararına (Karar) İlişkin Sıkça Sorulan Sorular  

  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrası “Dağıtıcılar, bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri promosyon kampanyası hakkında bayilerini, promosyon kampanyasının maliyetine ilişkin belgelerle birlikte şeffaf, açık bir şekilde bilgilendireceklerdir. Ancak bayilerin kampanyaya katılımı ihtiyarîdir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda, bu Karar dâhilinde düzenlenebilecek promosyonlarda bayilerin promosyonlara katılım konusunda hiçbir şekilde zorlanmaması esastır. Aşağıda yer alan hususlar genel değerlendirmeleri kapsamakta olup somut olaylar içeriğindeki farklılıklardan dolayı detaylı değerlendirmeler gerektirebilir.

  • Finansal promosyonların kapsamı nelerdir?

  Akaryakıt veya LPG otogaz satışı sonrası derhal veya daha sonra kullanılmak üzere tüketiciye sunulan finansal fayda olarak tanımlanan finansal promosyonlara, dağıtıcı lisansı sahiplerinin sadakat kart, puan kart ve benzer isimlerle düzenlediği kampanyalar ile bankaların üye işyeri anlaşmaları kapsamında yapılan kampanyalar dahildir.

  • Akaryakıt ve LPG otogaz alımına bağlı olarak karşılığı akaryakıt ve LPG otogaz olan piyango veya çekiliş düzenlenebilir mi?

  Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında akaryakıt veya LPG otogaz alımından bağımsız olarak karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlerin düzenlenmesi ilgili diğer mevzuata uyulması koşuluyla serbesttir. Akaryakıt alımına bağlı olarak karşılığı akaryakıt veya LPG otogaz olan piyango ve çekilişler finansal promosyon kapsamında değerlendirilmekte olup Kararın ilgili hükümleri kapsamına tabi olacaktır.

  • Lisans sahipleri dışındakiler promosyon olarak akaryakıt veya LPG otogaz verebilir mi?

  Üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen ve karşılığı akaryakıt veya LPG otogaz olan kampanyaların, bu Kararda belirtilen koşulları sağlaması koşuluyla, düzenlemesi serbesttir.

  • Akaryakıt veya LPG otogaz alımında her iki ürün birbirine alternatif olarak veya birlikte verilebilir mi?

  Akaryakıt veya LPG alımına bağlı promosyonlarda her iki ürünün birbirine alternatif olarak veya birlikte verilmesinde herhangi bir engel yoktur.

  • Dağıtıcılarca gerçekleştirilen Sadakat Kart vb. uygulamalara yönelik olarak altyapı, haberleşme, bakım, entegrasyon, reklam vb. maliyetler bayiye yansıtılabilir mi?

  Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, söz konusu maliyetler de promosyon faaliyetlerinin bir parçası olduğundan, yukarıda sayılan iş ve işlemlerden kaynaklı maliyetlerin bayilere yansıtılmaması gerekmektedir.

  • Dağıtıcının veya bayinin yapılan anlaşmalarla üçüncü taraflara sağladığı indirimler promosyon kapsamına dahil midir? Bu amaçla sağlanan teknik alt yapı veya ekipmanın maliyeti bayiden alınabilir mi?

  Yapılan yazılı anlaşmalar kapsamında standart müşteri grubu dışında kalan taşıma kooperatifleri, seyahat firmaları, taksiciler gibi taraflara yapılan indirimler, promosyon kapsamına girmediğinden bu Kararla konuya ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

   

  • Finansal promosyonlar kapsamında bayi ve dağıtıcı ortak kampanya düzenlenebilir mi? Bankalar dahil olmak üzere üçüncü taraflarca düzenlenen, dağıtıcının ve bayinin katıldığı finansal promosyon kapsamındaki kampanyaların maliyetlerine bayinin katılımı mümkün müdür?

  Dağıtıcı ve bayilerinin ortak düzenleyeceği finansal promosyonlarda, dağıtıcının söz konusu kampanyayı düzenleyen tarafında olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu kampanyadan kaynaklı maliyetlerin bayilere yansıtılmasının Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık oluşturacağı değerlendirilmektedir. Benzer şekilde söz konusu promosyonun düzenleyicisi olarak üçüncü bir tarafın daha bulunması da bu durumu değiştirmeyecek olup bu durumda da, kampanyadan kaynaklı maliyetlerin bayilere yansıtılmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

  • Finansal promosyonlarda, bayilerden maliyetin yansıtılmasına ilişkin muvafakat alınsa bile Karara aykırı davranılmış olunur mu?

  İlgili Kurul Kararı kapsamında finansal promosyonlara ilişkin herhangi bir maliyet bayilere yansıtılamayacaktır. Bayilerin muvafakat vermesi durumunda dahi dağıtıcılarca tek taraflı olarak düzenlenen finansal promosyonlara ilişkin maliyetlere bayilerin katılımı uygun görülmemektedir. Aksi yöndeki sözleşmeler Kurul Kararının emredici hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.