Akaryakıt ve İhrakiye Bayilik Lisansı Sahiplerinin Faaliyetleri Hk.

DUYURU

Kurumumuza yöneltilen sorular ile sürdürülen gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında karşılaşılan bazı durumlar nedeniyle, deniz araçlarına akaryakıt teslimlerine ilişkin bazı duraksamalar oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Kurumumuza yöneltilen sorulara verilen cevapların ve alınan son Kararların kamuoyuna açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1)    Mevcut düzenlemeler çerçevesinde olmak kaydıyla, genel kullanım amaçlı (GKA) akaryakıt olarak nitelendirilen; benzin, motorin, fuel oil, ve biodizel türleri ile gazyağı ve yakıt naftanın, yeniden satış amaçlı (YSA) olarak temini ile deniz araçları da dahil olmak üzere her türlü kullanıcıya satışı uygun lisanslı kişilerce yapılabilecektir. Diğer bir deyişle, mevzuatta yer alan kısıtlama ve yasaklamalar dahilinde, deniz vasıtalarına GKA akaryakıtın YSA temini ve satışları, ihrakiye teslimi ve bayilik (ihrakiye) lisansı sahiplerinin yanı sıra;

  1. i) Kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamında dağıtıcı lisansı,
  2. ii) Her türlü satışta bayilik (akaryakıt) lisansı,

      sahiplerince de yapılabilecektir.

2) “Deniz motorini” ve “Denizcilik yakıtı” türlerinin yeniden satış amaçlı temini ve kullanıcılara satışının, sadece lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı, ihrakiye teslimi ile ihrakiye alt başlıklı, istasyonlu ve istasyonsuz kategorili bayilik lisansı sahiplerince yapılması gerekmektedir.

3)    İhrakiye teslim faaliyetini lisansına işleten dağıtıcı lisansı sahiplerinin, bu sıfatları altında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 31 inci maddesindeki faaliyetlerle iştigal edebileceği bilinmektedir.

4)    Petrol Piyasası Kanununun Geçici 3. maddesi kapsamında dağıtıcı lisansı sahiplerince doğrudan kullanıcılara yapılan satışlar, Kanunun serbest kullanıma ilişkin hükümleri kapsamında değerlendirilmeyecektir.

5)    Deniz vasıtalarına akaryakıt ikmalinin, istasyonlardan (akaryakıt veya ihrakiye kategorisinden) veya uygun araçlar vasıtasıyla, kıyıda veya denizde bulunan deniz vasıtalarına doğrudan yapılması mümkündür.

6)    Kullanıcıların, taşınabilir kaplarına yapılacak teslimatlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 20/5/2007 tarih ve 26527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2007/09) nin 4.9.1 başlığı altındaki hususların sağlanması önem arz etmektedir.

7)    İhrakiyelere ilişkin; “İhracat hükmünde”, “Transit rejime tabi” ve ÖTV muafiyetli (veya ÖTV tutarı  sıfıra indirilmiş) teslimlerin, ilgili idarelerin izinleri çevresinde ve  gözetim ve denetimleri altında sürdürüleceği bilinmektedir.

8)    Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; hrakiye alt başlıklı, istasyonsuz kategorili bayilik lisansı sahiplerinin, “Deniz motorini” türlerini yeniden satış amaçlı temini ve kullanıcılara satışının, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında bulunmadığı açıklığa kavuşturulmuştur.

9)    Kurulumuzun 17/12/2007 tarih ve 1430 sayılı Kararında 01/01/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yapılan değişiklik kapsamında;

(i)         GKA motorin ve fuel oil türleri, karıştırılabilecek olan maddeler arasından, çıkarılarak, ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamında karıştırılabilecek maddelerin “Deniz motorini” ve “Denizcilik yakıtı” türleri ile sınırlandırılması,

(ii)       GKA motorin ve fuel oil türlerinin, karıştırılmamak kaydıyla temin ve satışının sürdürülmesi, bu kapsama benzin türlerinin de ilavesi, (İhrakiye alt başlıklı istasyonsuz kategorili bayilerin GKA motorin ve benzin türlerini satamayacakları bilinmektedir.)     

kararlaştırılmıştır.

10)           Lisans sahiplerinin temin ve satış faaliyetlerinde, 17/12/2007 tarih ve 1430 sayılı Kurul Kararında;

(i)   Sayılmayan sıvı maddelerakaryakıt veya ihrakiye olarak piyasaya sunmamaları,

(ii)  Yer alan “Akaryakıt (ihrakiye sayılanlar dahil) türleri ile ilgili her türlü yazışma, bildirim ve ticari işlemlerde, bu Karar’da belirlenen resmi isimleri kullanmaları zorunludur. Akaryakıt türlerinin satışında, gümrük beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan isimler değiştirilemez. Ancak, karıştırma sonucu elde edilen deniz motorini ve denizcilik yakıtlarında, elde edilen ürünün özelliğine uygun resmi isimler kullanılır.” hükmü çerçevesinde hareket etmeleri,

gerektiğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

11) Genel kullanım amaçlı akaryakıtların 01/01/2009 tarihinden itibaren karıştırılamayacağından, üreticilerin ve satıcıların gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir.

İlgililere duyurulur.


07.08.2008 - 07.12.2021 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 157