Elektrik Piyasası Tarifeler Listesi

Belge içeriğinde ara
Detay
 • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  
  • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  

    

   ELEKTRİK FİYAT FARKI ENDEKSİ

   ELEKTRİK PİYASASI FİYAT FARKI UYGULAMALARINDA KULLANILACAK DEĞERLER

   Kamu kurumlarının elektrik alımlarında meydana gelebilecek fiyat farkı; 2013/5216 sayılı “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”nda (Esaslar) yer alan hükümler uyarınca belirlenmektedir. Bu kapsamda, Esaslar’da değişiklik yapılmasına dair 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren esaslar uyarınca EPDK tarafından ilan edilecek veriler aşağıda yer almaktadır.

   I. Esaslar’ın 5 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilan edilecek elektrik fiyat farkı endeksine ilişkin tablo

    

   DÖNEM ENDEKSE ESAS DEĞER (krş/kWh)  ENDEKS DEĞERİ(2018 Ocak = 100) 
   Yıl Ay
   2018 Ocak 37,1522 100,00
   2018 Şubat 36,8163 99,10
   2018 Mart 37,8259 101,81
   2018 Nisan 39,9575 107,55
   2018 Mayıs 39,9219 107,46
   2018 Haziran 40,9874  110,32
   2018 Temmuz 41,7246   112,31 
   2018 Ağustos 54,1027  145,62 
   2018 Eylül 55,9249  150,53 
   2018 Ekim    
   2018 Kasım    
   2018 Aralık    

    

    

   II.  Esaslar’ın 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilan edilecek tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

    

   Fiyat Farkı Tarife Değerleri (Tek ve Çok Zamanlı) tabloları indirmek için tıklayınız...........

    

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

   *   1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

   2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

   3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

   % 0,

   **  İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

   olarak uygulanır.

  • Ek Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Değerler  

   20/06/2018 tarihli ve 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca

   Ek Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Değerler

    

   20/06/2018 tarihli ve 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “Ek Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Esaslar” (Esaslar) uyarınca Kurumumuzca ilan edileceği ifade edilen değerler aşağıdaki tablolarda yer aldığı üzeredir.

    

   1. Esaslar’ın 5 nci maddesindeki A1 ve A2 değerleri

    

   DÖNEM

   AYLAR İTİBARİYLE A1 ve A2 DEĞERLERİ

      

   2013-1

   25,2769

   2013-2

   22,8233

   2013-3

   22,1377

   2013-4

   22,7431

   2013-5

   22,1628

   2013-6

   23,2830

   2013-7

   25,3255

   2013-8

   25,2528

   2013-9

   25,1154

   2013-10

   23,5331

   2013-11

   24,0855

   2013-12

   28,9302

   2014-1

   25,2761

   2014-2

   26,1400

   2014-3

   22,6058

   2014-4

   24,9227

   2014-5

   24,4337

   2014-6

   24,1961

   2014-7

   26,6741

   2014-8

   26,8995

   2014-9

   25,5461

   2014-10

   25,9393

   2014-11

   28,6477

   2014-12

   27,8406

   2015-1

   27,7338

   2015-2

   24,5254

   2015-3

   23,0188

   2015-4

   20,8040

   2015-5

   21,5122

   2015-6

   22,8136

   2015-7

   25,3306

   2015-8

   27,4226

   2015-9

   28,0718

   2015-10

   25,6735

   2015-11

   25,2242

   2015-12

   28,5222

   2016-1

   30,9865

   2016-2

   27,4001

   2016-3

   28,3503

   2016-4

   28,1003

   2016-5

   28,4173

   2016-6

   30,3432

   2016-7

   29,3355

   2016-8

   31,2191

   2016-9

   29,2418

   2016-10

   29,2826

   2016-11

   30,4390

   2016-12

   37,2179

   2017-1

   35,2403

   2017-2

   34,4054

   2017-3

   32,8321

   2017-4

   33,8267

   2017-5

   34,4623

   2017-6

   32,6383

   2017-7

   34,4253

   2017-8

   33,9642

   2017-9

   33,9779

   2017-10

   33,1598

   2017-11

   34,1106

   2017-12

   33,4023

   2018-1

   37,1522

   2018-2

   36,8163

   2018-3

   37,8259

   2018-4

   39,9575

   2018-5

   39,9219

   2018-6

   40,9874

   2018-7

   41,7246

   2018-8

   54,1027

   2018-9

   55,9249

   • Esaslar’ın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

   GEÇMİŞE DÖNÜK EK FİYAT FARKI ENDEKSİ

            Geçmişe Dönük Ek Fiyat Farkı Tarife Değerleri (Tek ve Çok Zamanlı) tabloları  indirmek için tıklayınız................

    

    

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci

   maddesi hükmü uyarınca

   Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

       1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

      2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

      3.Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

   % 0,

   **        İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

   olarak uygulanır.

    

     

    

 • Son Kaynak Tedarik Tarifesi  
  • Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin bilgilendirme  

    Bilindiği üzere Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in uygulanmasına yönelik bazı konulara ilişkin açıklamalar maddeler bazında aşağıda yer almaktadır:

    

   • Yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olup olmama durumunu belirleyen tüketim miktarının hesaplanmasında aynı kullanım yerinde tek bir sözleşme için birden fazla sayacın olması durumunda bu sayaçlardan ölçülen tüketim miktarlarının toplamı dikkate alınacaktır. Aynı kullanım yerinde birden fazla sayaç ve her sayaç için bir sözleşme olması durumunda ise bu sayaçlardan ölçülen tüketim miktarları ayrı ayrı değerlendirilecektir.
   • Tüketicinin bir takvim yılında bir kullanım yeri için gerçekleşen tüketim miktarı;
    • Tüketicinin ilgili takvim yılında sadece perakende satış sözleşmesi olması durumunda bu sözleşme kapsamında tükettiği enerji,
    • Tüketicinin ilgili takvim yılında sadece ikili anlaşması olması durumunda bu anlaşma kapsamında tükettiği enerji,
    • Tüketicinin ilgili takvim yılında ikili anlaşma yapması veya ikili anlaşmanın sona ermesi durumlarında perakende satış sözleşmesi ve ikili anlaşma kapsamında tükettiği enerjinin toplamı

   dikkate alınarak belirlenir.

   • Tüketim miktarının hesaplanmasında tüketicinin sözleşmesi kapsamında tükettiği enerji miktarı dikkate alınacağından; bu sözleşmeye konu olmayan ve üretim lisansı verilmiş eski otoprodüktör lisansı sahibi santral tarafından üretilen enerji miktarı, tüketim miktarı hesabına dâhil edilmeyecektir.
   • Bir kullanım yerinde tüketicinin değişmesi durumunda yeni tüketici için tüketim grubunun belirlenmesine ilişkin şartlar tekrar aranacak yani yeni tüketicinin bu kullanım yeri için sözleşmesine esas tüketim miktarı dikkate alınacaktır. Yeni tüketicinin tüketim miktarı hesaplanırken önceki tüketicinin tüketim miktarı hesaba dâhil edilmeyecektir. Aynı şekilde, yeni tüketicinin tüketim miktarı hesaplanırken bu tüketicinin önceki kullanım yerinde gerçekleşen tüketim miktarı da hesaba dâhil edilmeyecektir.
   • Tüketicinin bir önceki takvim yılında, içinde bulunulan yıl için belirlenen tüketim miktarı (limiti) veya üzeri tüketimi varsa ya da tüketici içinde bulunulan yılda o yıl için belirlenen tüketim miktarına (limitine) ulaşmışsa yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olacaktır.
   • Bir önceki yıl tüketim miktarına göre içinde bulunulan yılda yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketicinin, içinde bulunulan yılda o yıl için belirlenen tüketim miktarının (limitin) altında tüketim yapacağına ilişkin taahhüt vererek düşük tüketimli tüketici grubuna geçmesi mümkün değildir.
   • Yüksek tüketimli tüketici grubunda olan bir tüketicinin, düşük tüketimli tüketici grubuna geçebilmesi için, bir önceki takvim yılı tüketim miktarının içinde bulunulan yıl için belirlenen tüketim miktarından (limitinden) az olması gerekmektedir. Bu şart sağlandıktan sonra söz konusu tüketici içinde bulunulan yılın 1 Ocak günü itibarıyla düşük tüketimli tüketici grubuna dâhil olacaktır. Ancak, bu tüketicinin içinde bulunulan yılda gerçekleştirdiği tüketim miktarı, içinde bulunulan yıl için belirlenen tüketim miktarına (limitine) ulaşırsa tüketici tekrar yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olacaktır.
   • Dağıtım lisansı sahibi OSB’de bir katılımcının ikili anlaşma yapması (veya faaliyeti durdurması vb işlemler) sonucunda, ikili anlaşma tarihinden önceki döneme ilişkin olarak bu katılımcının tüketim miktarı, dağıtım lisansı sahibi OSB’nin bir önceki yıl ve/veya içinde bulunulan yıl tüketim miktarından tenzil edilmeyecektir. Ancak, katılımcının ikili anlaşma yaptıktan sonraki dönem (yılın geri kalan bölümü) için dağıtım lisansı sahibi OSB’nin gerçekleşen tüketim miktarı hesaplanırken ikili anlaşma yapan katılımcının anlaşma tarihinden sonraki tüketim miktarı dâhil edilmeyecektir.
   • Dağıtım lisansı sahibi OSB’de ikili anlaşması olan bir katılımcının ikili anlaşmasının sona ermesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi OSB’den enerji temin etmeye başlamasıyla, ikili anlaşmanın sona ermesinden önceki döneme ilişkin olarak bu katılımcının tüketim miktarı, dağıtım lisansı sahibi OSB’nin bir önceki yıl ve/veya içinde bulunulan yıl tüketim miktarına dâhil edilmeyecektir. Ancak, katılımcının ikili anlaşması sona erdikten sonraki dönem (yılın geri kalan bölümü) için dağıtım lisansı sahibi OSB’nin gerçekleşen tüketim miktarı hesaplanırken ikili anlaşması sona eren katılımcının anlaşmanın sona erme tarihinden sonraki tüketim miktarı dâhil edilecektir.
   • Yukarıdaki iki madde özetlenecek olursa; dağıtım lisansı sahibi OSB’nin ana sayacından ölçüden tüketim miktarından, ikili anlaşması olan katılımcıların ilgili takvim yılıyla sınırlı kalmak üzere ikili anlaşma süresince gerçekleştirdiği tüketim miktarı tenzil edilerek dağıtım lisansı sahibi OSB’nin bu sayaca ilişkin tüketim miktarı hesaplanacaktır.
   • Serbest tüketici niteliğini haiz dağıtım lisansı sahibi OSB katılımcıları iki şekilde enerji tedarik edebilmektedir:
    • İkili anlaşma yaparak dağıtım lisansı sahibi OSB’den farklı bir tedarikçiden veya
    • İkili anlaşması olmadığı durumlarda dağıtım lisansı sahibi OSB’den.

   Buna göre, yüksek (veya düşük) tüketimli tüketici grubunda olan ve son kaynak tedarik tarifesi uygulanan bir dağıtım lisansı sahibi OSB’de, serbest tüketici olan bir katılımcı sadece ikili anlaşma yaparak dağıtım lisansı sahibi OSB’ye (ve dağıtım lisansı sahibi OSB tarafından doğrudan kendisine) uygulanacak son kaynak tedarik tarifesinden bağımsız olarak enerji alabilmektedir. Katılımcının ikili anlaşma yapmaması durumunda tedarikçisi dağıtım lisansı sahibi OSB olmaktadır.

   • Son kaynak tedarik tarifesinin hesaplanmasında EPİAŞ tarafından Türkiye için günlük açıklanan ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatları kullanılacaktır. Fatura kesilen dönemde yer alan günler için açıklanan günlük ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınacaktır.
   • Son kaynak tedarik tarifesinin hesaplanmasında ilgili ay/aylar için EPİAŞ tarafından açıklanan kesinleşmiş gerçekleşen YEKDEM birim bedeli ve ilgili ay/aylardan EPİAŞ tarafından kesinleşmiş gerçekleşen YEKDEM birim bedeli açıklanmayan ay/aylar için Kurul tarafından öngörülen tahmini YEKDEM birim bedeli kullanılacaktır. Öngörülen YEKDEM birim bedelinin kullanılması halinde, EPİAŞ tarafından ilgili ay/aylar için kesinleşmiş gerçekleşen YEKDEM birim bedeli açıklandığında düzeltme yapılmayacaktır.
   • Son kaynak tedarik tarifesinde çok zamanlı tarife uygulaması yapılmayacaktır.
   • Düşük tüketimli tüketici grubunda bulunan bir tüketicinin, herhangi bir sebeple yüksek tüketimli tüketici grubuna ilk defa geçmesi durumunda, geçiş tarihini izleyen üçüncü ayın başından itibaren tüketiciye yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi uygulanacaktır.
   • Daha önce yüksek tüketimli tüketici grubunda bulunmuş olan ve bu gruptan düşük tüketimli tüketici grubuna geçen bir tüketicinin, herhangi bir sebeple yüksek tüketimli tüketici grubuna tekrar geçmesi durumunda bu tüketiciye yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi hemen uygulanmaya başlanacaktır.

    

   Bu kapsamda, Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri yanında bu açıklamaların da dikkate alınması, uygulamada oluşabilecek tereddütler için Kurumumuza başvurulması gerekmektedir.

    

   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.